Özel Hekimlik Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi

​​Değerli Meslektaşımız,
Ankara Tabip Odası olarak hekimlerimizin özel sektörde işe başlarken yaptıkları sözleşmeleri inceleme ve
hekim lehine düzeltmelerde bulunma çabası içerisindeyiz.
Odamıza hekimlerce yapılan başvurular ve yapılan incelemeler sonucunda sözleşme şartlarının çoğunlukla
işveren tarafından belirlendiği, bu nedenle de tek taraflı hükümler içerdiği, pek çok sözleşmenin iş güvencesi ve
çalışma koşullarının düzenlenmesi konularında eksiklikleri ve aykırılıkları olduğu tespit edilmiştir.
Hekim ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapmak, sözleşmelerde işi tanımlamak, genel ve özel çalışma
koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, bilimsel toplantılara katılım ve yıllık izinleri, ücreti, hak
edişi, primi ve diğer sosyal hakları düzenlemek; sadece iş ilişkisi devam ederken uyulacak kuralları değil, fesih
halinde tarafların uyması gereken hükümleri de önceden ve yazılı olarak belirlemek tarafların haklarını güvence
altına almak adına oldukça önemlidir.
Uzun zamandır odamızın gündeminde olan “sözleşmeler” konusunda gelinen süreçte; meslek onurumuzu
korumak, hekim emeğinin değersizleşmesine engel olmak, barışçıl ve adaletli bir çalışma ortamının
oluşturulmasına katkıda bulunmak için sözleşmeleri aşağıdaki maddeleri içerip içermedikleri yönünden
incelemekteyiz.
Buna göre sözleşmede;
1. Ücret ( hak ediş, prim, ilave ücret vb) ve ücretin ödenme biçimi:
Taraflar arasında yapılan ücret anlaşması ve ödenme biçimi açık, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde
belirtilmelidir.
2. Çalışma gün ve saatleri:
Sözleşmede belirlenen gün ve çalışma saatleri dışındaki her türlü çalışmanın fazla çalışma ya da fazla süreli
çalışma olduğu belirtilmelidir.
3. Yıllık ücretli izin süresi:
Dinlenme hakkının bir gereği olan yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmelidir.
4. Fesih Halleri:
Taraflar açısından fesih bildirim süreleri belirlenmeli, hekimin iş akdini tek taraflı olarak feshetmesi
yaptırımlara, cezai şart ve/veya tazminata bağlanmamalıdır.
5. İmza ve kaşe:
Şirket/işveren adına imzaya yetkili kişinin ıslak imza ve kaşesi ile hekimin ıslak imzası ve kaşesi olmalıdır
(sözleşmenin fotokopisi değil, taraflarca imzalı aslı istenmektedir).
10.10.2011 tarihinden itibaren, odamıza belge için (üyelik belgesi, faaliyet belgesi, onay belgesi vb.) başvuran
meslektaşlarımızdan yukarıda temel ilkeleri belirtilen, karşılıklı imzalanmış sözleşme metinleri istenmekte,
hukuk büromuz tarafından incelenmekte, hekimlerimiz olası sorunlu sözleşme maddeleri hakkında
bilgilendirilmekte ve sözleşmelerin bahsi geçen asgari koşulları taşıması yönünde çaba harcanmaktadır.
Bu çalışmamızın hekimlerin yaşadığı mağduriyetleri azaltma yönünde katkısı olması için siz değerli
meslektaşlarımızın işbirliği ve desteği çok önemlidir.
Daha iyi bir hekimlik ve sağlık ortamı dileklerimizle bilgilerinize saygıyla sunarız.

Hizmet Sözleşmesi örneği için tıklayınız.
Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu