Çalıştığı Sağlık Kuruluşları OHAL Kapsamında Kapatılan Hekimlerimize Yönelik Bilgi Notu

Çalıştığı Sağlık Kuruluşları OHAL Kapsamında Kapatılan Hekimlerimize Yönelik Bilgi Notu

Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 günü bir askeri darbe teşebbüsü yaşanmış, devamında 21 Temmuz 2016 günü itibariyle ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından, 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de, ilan olunan OHAL kapsamında kimi özel sağlık kuruluşları ile bünyesinde tıp fakültesi de bulunan üniversiteler hakkında kapatma ve el koyma kararları tesis edilmiştir.

Anılan 667 Sayılı KHK da, kapatılıp el konulan söz konusu kuruluşlarda çalışan hekimlerimizin hak ve alacaklarına dair yeterli güvenceler yer almamış, ancak devamında yayımlanan 670 Sayılı KHK'nın "Devir işlemlerine ilişkin tedbirler" başlıklı 5 inci maddesi ile bu konuda kimi düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu kapsamda, kapatılıp el konulan kuruluşlara dair borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanların, idareye belgeleri ile başvuruda bulunabileceği ön görülmüştür. Hak düşürücü nitelikte başvuru süresi ise, anılan KHK'nın yürürlük tarihinden itibaren 60 gün olarak belirlenmiş olup, söz konusu yürürlük tarihi yani bu sürenin başlangıcı ise 17.08.2016 dır.

Nitekim uygulamada, yine 670 Sayılı KHK ile Maliye bakanlığının yetkili ve sorumlu idare kılınmasından kaynaklı, Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı niteliğindeki defterdarlıklara yazılı başvurular yapılmaya başlanmıştır.

Bu doğrultuda, OHAL kapsamında kapatılıp el konulan kuruluşlarda çalışan hekimlerimizin; ücret alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı vb. hak taleplerine ilişkin, bunlara dair ellerinde olan belgeler ile birlikte, söz konusu başvuruları süresinde yapmalarında yarar bulunmaktadır.

Bu başvurularda kullanılabilecek dilekçe içeriğine dair bir örnek, aşağıda yer almaktadır. Bu yada benzeri içerikte dilekçeler verilirken, mutlaka dilekçenin verildiğine dair ilgili birimden evrak kayıt numarası alınması ve dilekçenin bir suretinin de elde bulundurulmasında yarar vardır.

Bilginize saygı ile sunarız.

Ankara Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 

Başvuru dilekçe örneği (el konulan özel sağlık kuruluşu);

Başvuru dilekçe örneği (el konulan vakıf üniversite sağlık kuruluşu öğretim üyesi/asistan hekim);