Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez

Basın Açıklaması

18 Mayıs 2018

Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez

Ankara’da aile hekimi olarak çalışmakta olan ve Ankara Tabip Odası üyesi olan Dr. Selma Güngör, 2016-2018 dönemi için TTB merkez konseyi üyeliği görevine seçilmiştir. Gerek ATO gerek  TTB Merkez Konseyinde  görevlerini başarıyla yerine getiren  Dr. Selma Güngör 29 yıldır Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli sağlık  kuruluşlarında aralıksız  çalışarak Ankaralılara hizmet vermiştir.  Şu anda da önünde açıklamayı yaptığımız Maltepe Aile Sağlık Merkezinde çalışmaktadır.
Hepimizin de bildiği gibi 24 Ocak 2018 tarihinde TTB Merkez Konseyi “Savaş  Bir Halk Sağlığı Sorunudur” adlı bir basın açıklaması yapmıştır. Yalnızca TTB Merkez Konseyi görevinin gereklerine ve sorumluluğuna uygun olarak bir açıklama yapılmış olmasına rağmen İçişleri Bakanı ve bir sendika suç duyurusunda bulunmuştur. Merkez konseyi üyeleri avukatları aracılığı ile ifade vermeye hazır olduklarını bildirmelerine karşın, tüm merkez konsey üyeleri  30 Ocak 2018 tarihinde göz altına alınmış; 7 gün gözaltına tutulmuşlardır.
Sağlık Bakanı da hekimliğin görev ve sorumluluklarından birinin  insan yaşamını herkes için her durumda korumak olduğunu hekim olduğu için bilmesi gerekirken, Sağlık Bakanlığı Başdenetçiliği sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan üç merkez konsey üyesi hakkında soruşturma başlatmıştır. Mayıs ayında aile hekimi olarak çalışmakta olan iki merkez konsey üyesinin aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesini valiliklere önermişlerdir.  
İnsanı yaşatmak ve sağlıklı olarak yaşatmakla sorumlu olan biz hekimlerin insan sağlığını etkileyen tüm durumlarla ilgili olarak, mesleğimizin gerektirdiği donanıma dayanarak bilgilerimizi ve kaygılarımızı  toplumla ve yetkililerle paylaşmak mesleki  ve meslek örgütü sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumlulukla yapılan bu açıklamanın suç kabul edilmesi ve üyemiz olan olan Selma Güngör’ün aile hekimi olarak çalışmasının engellenmesi kabul edilemez.
Sağlığı korumak ve geliştirmek görevi 6023 ve  anayasanın 135. Maddeleri ile tanımlanmıştır. Ve söz konusu açıklama bu yasalara uygun olarak yapılmıştır. Barış istemek, barışı korumak  da anayasa da tanımlanmış yurttaşlık haklarımızdandır.
Hekimlik evrensel bir meslektir ve hekimler hiçbir ayrım yapmadan tüm insanların yaşamlarını, sağlıklarını ve sağlık haklarını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için Dünya Tabipler Birliği ülke tabip birlikleri tarafından kurulurken gözetilen en önemli ilke hem Dünya  Tabipler Birliğinin hem ülke tabip birliklerinin bağımsızlığı olmuştur. Sağlık Bakanlığı yaptığı müdahalelerle bu bağımsızlığı ortadan kaldırmaya, Türk Tabipleri Birliği’ni kendisine güdümlü, uyguladığı sağlığı ve yaşamı ilgilendiren politikalarına itiraz etmeyen bir meslek birliği  haline getirmeye çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan merkez konseyi üyelerini işten atma tehdidi ile, Merkez Konsey üyelerinin mesleğin evrensel değerlerine, etik ilkelere, sağlık hakkına ve insan haklarına uygun biçimde meslek birliği görevlerini  engellemeye çalışmaktadır. Bu hepimizin işimizi meslek ilkelerimize  ve değerlerimize uygun olarak yapmamızı, mesleki bağımsızlığımızı engellemeye çalışmaktır.
Mesleğimizin evrensel ve etik değerlerine saldıran, Anayasal  yurttaşlık haklarımıza, çalışma hakkımıza, Türk Tabipleri Birliğinin kurucu yasalarına aykırı olan bu uygulamadan vazgeçilmeli, açılan soruşturmalar ortadan kaldırılmalıdır. Ankara Tabip Odası Üyesi Dr. Selma Güngör ve Adana’da çalışan Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevlerine devam etmelidir.
Ankara Tabip Odası