ATO Hukuk Bürosu Şubat 2018 Çalışma Raporu


2018 yılının Şubat ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 32 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Şubat ayı içerisinde bir hekimimiz, görev yaptığı kamu sağlık kuruluşunda görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvuruda bulunmuş; hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendisine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışmamız kapsamında hukuk büromuz tarafından hekimlerimiz adına takip edilen ceza davalarından 3 davanın bu ay içinde görülen duruşmalarına girilmiş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu davalardan 2’si bu ay içinde sonuçlanmış da olup, hekimlerimize şiddet uygulayan sanıklar hakkında hapis ve adli para cezalarından mahkumiyet kararları tesis edilmiştir.

Şubat ayı içerisinde gelen başvurularda; OHAL KHK'sı ile getirilen güvenlik soruşturması gerekçesiyle, atamaları yapılmayan ve böylelikle kamuda çalışma hakları ellerinden alınan hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine öne çıkan başlık olmuştur. Hukuk büromuz bu gelişme ve başvurular üzerine, konuyu doğrudan yargıya taşımak amacıyla gereklere çalışmalara başlamıştır. Öte yandan OHAL KHK'sı ile kamu görevlerinden ihraç edilen hekimlerimizin, yasal koşulları taşıdıkları ve engel bir durumları da olmadığı halde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyeri hekimliği yapmalarının önüne çıkarılan keyfi engellere dair de bu ay içinde başvurular olmuştur. Sorunun çözümüne yönelik, ilgili bakanlık nezdinde TTB'nin girişimleri sürerken, bu konumdaki hekimlerimizden bakanlık tarafından talep edilen kimi adli evrakla ilgili, odamız hukuk bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile şifai bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen diğer başvurularda; haklarında açılan adli ve/veya idari soruşturmaların, keyfi geçici görevlendirme ya da nöbet uygulamalarının, mecburi hizmet uygulamasının ve eş durumu atamalarında aile birliğinin tesisinde yaşanan sorunların doğurduğu mağduriyetler, yine diğer ağırlıklı başvuru konularını oluşturmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin, özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur. Bu kapsamda; bir özel hastanede çalışan ve başta ücret hakları olmak üzere çalışma yaşamına dair sorunlar yaşayan bir kısım hekimimiz ile, talepleri üzerine 13.02.2018 günü odamızda gerçekleştirilen görüşmede yer alınmış, kendilerine doğrudan hukuki katkı ve danışmanlık sunulmuştur. Aynı konuda sorunun yaşandığı özel hastane yönetimine yönelik bir yazı da kaleme alınmış, gerekli hukuki gerekler ve uyarılar dile getirilmiştir.

Şubat ayı içinde odamız hukuk bürosu, hem hekimlerimizin hak ve kazanımlarının, hem de halkın sağlık hakkının korunması amacı kapsamında; Ankara Şehir Hastanesi'nin açılacağı gerekçesi ile kapatılması ve varlığına son verilmesi gündeme gelen 6 kamu hastanesinin, anılan kapatılma işlem ve tasarrufuna karşı Sağlık Bakanlığı aleyhinde iptal davaları açmıştır. Bu kapsamda; Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde 2018/400 Esas nosu ile; Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde 2018/412 Esas nosu ile; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde 2018/406 Esas nosu ile; Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız, Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde 2018/454 Esas nosu ile; Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız, Ankara 15. İdare Mahkemesi'nde 2018/399 Esas nosu ile; Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması yolundaki idari tasarrufa karşı açılan davamız ise, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nde 2018/395 Esas no’su ile, görülmeye başlanmıştır. Öte yandan odamız tarafından açılan bu davalara, diğer birçok duyarlı meslek örgütleri ile demokratik kitle örgütleri tarafından da lehe katılma taleplerinde bulunulmuştur.

Yine Şubat ayı içerisinde odamız hukuk bürosu tarafından, pratisyen hekim olarak muayenehane açma talebi idare tarafından ret edilen ve odamızdan hukuki yardım talep eden bir hekimimiz adına, benzer sorunları yaşayan ya da yaşayacak hekimlerimiz lehine emsal bir karar elde etme amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği aleyhinde bir iptal davası açılmış; davamız Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde 2018/415 Esas no’su ile görülmeye başlanmıştır.

Şubat ayı içerisinde, birer kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 3 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Öte yandan 24.02.2018 günü odamızda gerçekleştirilen "Ticari hava yolu uçuşlarında ulusal ve uluslararası mevzuat" konulu panelde de hukuk büromuz adına yer alınmış, sözlü bir hukuki sunum yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU


Makaleye Dön
20-03-2018, 00:00