Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili Hukuk Bürosu Bilgi Notu


1-Bilindiği üzere, 6 Ekim 2022 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile muayenehanelerinde mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini Özel Hastanelerde ve Tıp merkezlerinde yapmaları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır. Bu düzenlemeye göre;

• Muayenehanesi bulunan hekimlerin, muayenehanesine müracaat eden hastaların teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme imzalaması ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde özel hastanelerde yapabileceği şeklinde düzenlenmiştir.
• Özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının %15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabileceği şeklinde düzenlenmiştir.
• Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamayacaktır.

2-Bunun üzerine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 7 Ocak 2023 tarihinde yeniden değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile kısmen bir rahatlama sağlansa da, muayenehane hekimlerinin çalışması kısıtlanmaya devam etmektedir. Bu düzenlemeye göre;
• Muayenehanesi bulunan hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane veya tıp merkezinde yapabilecektir.
• Özel hastane veya tıp merkezleri, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilecektir.
• Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilecektir.
• Muayenehanesi olan 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde kadro sınırlamasına tabi tutulmadan hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilecektir.
• 07 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimler, sözleşme yapacakları sağlık kuruluşunun sadece birinde hastaların teşhis ve tedavisini yapabilecek ve yukarıda yer verilen kadro sınırlamasından muaf olacaktır.

3- Yine 07 Nisan 2023 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik bir kez daha değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre;

• Muayenehanesi bulunan hekimin çalıştığı ilde ilgili branşta hizmet vereceği özel hastane olmaması halinde Bakanlık planlamasına uygun olarak Komisyonun uygun görüşü ile hekim mümkün olan en yakın ildeki sağlık kuruluşu ile sözleşme yapabilecektir.
• 07 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimler, 2 özel sağlık kuruluşu ile (özel hastane/tıp merkezi) kadro kısıtlaması olmaksızın sözleşme imzalayabilecektir.
• 07 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimlerin, muayenehanelerini kapatmaları ve üç ay içinde aynı ya da farklı ilde tekrar açmaları şartıyla kadro kısıtlaması olmaksızın 2 özel sağlık kuruluşunda (özel hastane/tıp merkezi) çalışma muafiyetleri devam edecektir.
• 07 Ocak 2023 tarihi ile 07 Nisan 2023 tarihleri arasında muayenehanesini kapatan hekimlerin muafiyet hakları, 07 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başlayacaktır. Bu değişiklik sadece, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik içinde yer almıştır.

4-Son olarak, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2023 tarihinde yeniden değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre;

• Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme imzalayabilecektir.


Makaleye Dön
22-05-2023, 11:54