Hekimlerimizin Sosyal Medya Hesaplarını Ele Geçiren Kişilerce Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Eylemler Konusunda Duyuru

Hekimlerimizin Sosyal Medya Hesaplarını Ele Geçiren Kişilerce Gerçekleştirilen Hukuka Aykırı Eylemler Konusunda Duyuru

Odamıza yapılan şifai başvuru ve yakınmalar ile; kimi hekimlerimize ait sosyal medya hesaplarının, üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği ve bu hesaplar kullanılarak, hastalardan ve hekimlerden maddi menfaat temini amaçlı hukuka aykırı eylemler gerçekleştirildiği bilgisi edinilmiştir.

Söz konusu eylemlerin; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, yayma ve kullanma (5237 Sayılı TCK m. 136)”, “Nitelikli dolandırıcılık (5237 Sayılı TCK m. 157)” ve “Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (5237 Sayılı TCK m. 244)” ve aynı zamanda, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi ederek ve tabip unvanı kullanarak 1219 Sayılı Yasaya muhalefet” (1219 Sayılı Yasa m. 25) suçlarını oluşturacağı ve ağır cezai yaptırımlara vesile olacağı açıktır.

Bir hekimin, sosyal medya hesapları aracılığıyla kişilere yönelik teşhis ve tedavide bulunması ve/veya her ne şekilde olursa olsun sosyal medya hesapları aracılığıyla maddi bedel ve menfaat talep etmesi; tıbbi deontolojik ilkelere ve de yerleşik tıbbi ve mesleki uygulamalara aykırı olup; bu yoldaki taleplere, yurttaşlarımız tarafından itibar edilmemesi gerekir.

Odamız hukuk bürosu, söz konusu suç teşkil eden eylemleri takibe almış olup, gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Söz konusu eylemler nedeniyle mağdur olan hekimlerimizin ve yurttaşlarımızın, Odamıza başvuruda bulunabileceklerini ve bu durumda kendilerine gerekli hukuki desteğin hukuk büromuz avukatları tarafından sunulacağını ayrıca belirtmek isteriz.

Odamız, Anayasa’nın 135’inci maddesi ve 6023 Sayılı TTB Yasası hükümleri kapsamında, hekimlik mesleğine duyulan güven ve halkın sağlık hakkı aleyhinde gerçekleştirilen eylemlere karşı, dün olduğu gibi bu gün de kararlılıkla mücadele edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu