TBMM GENEL KURULUNDA HEKİMLER İÇİN KABUL EDİLEN İYİLEŞTİRME HAKKINDA ANKARA TABİP ODASI GÖRÜŞÜ

TBMM GENEL KURULUNDA HEKİMLER İÇİN KABUL EDİLEN İYİLEŞTİRME HAKKINDA ANKARA TABİP ODASI GÖRÜŞÜ

Aylardır yürüttüğümüz, bütün sağlık çalışanları ile birlikte hekimlerle paylaştığımız, 3600’den başlayarak 7200’e kadar kademeli artış gösteren ek gösterge talebimiz başta olmak üzere özlük ve ekonomik haklarımıza yönelik çalışmalarımız, 23 Kasım’da İstanbul’dan başlayan “Beyaz Yürüyüş” ve 27 Kasım’da Ankara’da “ Beyaz Forum” ile sağlık meslek ve emek örgütleriyle birlikte Türkiye’nin bütün bölgelerinden gelen hekimlerle büyük bir buluşmaya dönüştü. Bu buluşmanın en önemli mesajı;  hep birlikte sonuç alana kadar mücadele yürütme kararlığımızdı.

Özlük ve ekonomik haklarla ilgili taleplerimiz, yapılacak düzenlemelerin bütün sağlık çalışanlarını kapsamasına yönelikti.

“Bütün sağlık çalışanlarına müjde!” diye sunulan, ancak sadece kamuda çalışan hekimlere yönelik yapıldığı ifade edilen bir düzenleme. Rakamlardan bağımsız, birlikte çalışan bütün sağlık emekçilerini kapsamayan düzenlemelerin ve uygulamaların karşılığı iş barışını bozması, sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemesidir. 

Bütün paylaşımlarımızda hizmet sunumunun bütüncül olduğunu; sağlık alanında, sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları konusunda yapılacak bir düzenlemede sağlık çalışanlarının temsilcileri olan sağlık emek ve meslek örgütleriyle görüşme yapılarak karar alma süreçlerine mutlaka dahil edilmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Ekonomik ve özlük haklar konusunda yapılacak bir düzenlemede hiç bir sağlık çalışanı kapsam dışında bırakılmamalıdır.  Hekimi, Hemşiresi, Temizlik İşçisiyle sağlık hizmeti sunumu bir ekip işidir. Sağlık hizmet sunumu kolektif bir emeğin ürünüdür. Sağlık emekçilerinin her biri kritik önemdedir. Tüm sağlık emekçilerine ekonomik krizin olduğu koşullarda insanca yaşayacak temel bir ücret verilmelidir. Üniversiteler, Aile Sağlığı Merkezlerindeki ve BAĞ-KUR, SSK'lı hekimlerle birlikte diğer tüm sağlık çalışanlarını kapsam dışında bırakan, emekli hekimler arasındaki eşitsizliği derinleştiren bu düzenlemenin adaletsiz olduğunu belirtmek isteriz. Hak taleplerimizi dile getirdiğimiz eylem ve etkinliklerde talebimizin sadece Sağlık Bakanlığında çalışan hekimlere yönelik iyileştirme içermediğini; tüm sağlık çalışanlarının çalışma alanlarının, çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini, halkın sağlık hakkını savunduğumuzu her seferinde dile getirdik. Bu taleplerimizi görmezden gelen, eşitsizliklere neden olan, çalışma barışını bozan ve güvencesiz bir ücretlendirme olan performansa dayalı ödemeyi sürdüren son değişikliği kabul etmediğimizi; tek ve insanca yaşamak için hak ödeme istediğimizi yine tekrarlıyoruz. 

Sonuç itibariyle sağlık emekçilerinin ücretleri arasında eşitsizlikleri gidermediği gibi daha da derinleştiren bu son düzenlemenin yerine bütün sağlık emekçilerini kapsama dahil eden adaletli bir düzenlemenin yapılmasıdır. Tüm haklarımızı elde edene kadar,  Anayasadan aldığımız güçle demokratik yöntemlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu