15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz!

15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası; hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine 15 Aralık 2021 günü “G(ö)rev” kararı aldı.

Karar, 13 Aralık 2021 günü TTB’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, iktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sisteminin toplum sağlığı için artık önemli bir risk haline geldiğini, bu sistemin yürütülmesinin olanaksızlaştığını belirterek söze başladı. 

Sağlık emekçilerini, istifaya, emekliliğe ya da göç etmeye zorlayan sorunları görüşmek üzere Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerini defalarca kez ilettiklerini hatırlatan Dr. Bulut, “Sağlık Bakanı’nın hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?” diye sordu.
 

 “Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları ne yazık ki pandemi döneminde çok daha belirgin olan SALGINı değil ALGIyı yönetmeye çalışarak, kendisini bir şeyler yapıyormuş gibi göstermeye çalışarak, yok saymaktadır.” diyen Dr. Bulut, bunun son örneğini Meclis’e getirilen yasa tasarısı ile bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yasa tasarısının içtüzüğe aykırı bir şekilde geri çekilmesini değerlendiren Dr. Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Mecliste milletvekillerine iktidarın resmî olarak veremediği sözel cevap, emekli hekim maaşlarının bu düzenlemeyle çok yüksek olacağı ve bunun kabul edilir olmadığıdır.”

Yapılan işin niteliği, riski, eğitim düzeyi ve yoksulluk sınırı gibi daha birçok kriter ele alındığında yapılan düzenlemenin bile yetersiz olduğunu belirten Dr. Bulut, “Yapılan düzenleme ile hekim ücretleri yoksulluk sınırına bile ulaşamamaktadır. İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir; çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık ekip işidir; ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir.” diye konuştu.

Dr. Bulut G(ö)rev kararını, “Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle/daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür.  Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin “Biz birlikte güçlüyüz”ü göstermenin günüdür. Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için. Ne toplumu ne sağlık emekçilerini ne de diğer emekçileri dinleyen bir iktidar, emeğimize sahip çıktığımızı bir kez daha görecektir. Toplumun sağlık hakkına, bizlerin emeğine göz dikmiş iktidarı G(ö)REV ile uyarmaktan başka bizlere çare kalmamıştır.” sözleri ile kamuoyuna açıkladı.
 
Dr. Bulut 15 Aralık Çarşamba günü  her G(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımının aksamayacağını; COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edileceğini, diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verileceğini duyurdu.

“Emek Bizim ise Söz de Bizimdir!” diyen Dr. Bulut, taleplerinin kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin hızla Meclis’e getirilmemesi halinde eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Basın toplantısında söz alan SES Eş Başkanı Selma Atabey, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte sağlık sisteminde yaşanan çöküşün COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da görünür olduğunu belirtti. Sağlığın ekip işi olduğunun ve ayrımcı uygulamalara karşı bir arada durulması gerektiğinin altını çizen Atabey, “Artık bıçak kemikte. Hem ekonomik hem özlük hem de demokratik haklarımızın hayat bulması için hep birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız” dedi.

Dev Sağlık-İş GYK üyesi Mihriban Yıldırım, 15 Aralık günü yapılacak “G(ö)rev”in bir uyarı niteliğinde olduğunu, iktidarın sağlık emekçilerini görmezden gelmeyi sürdürmesi halinde üretimden gelen güçlerini tekrar kullanacaklarını belirtti. Yıldırım alanlarda mücadeleyi büyüteceklerini dile getirdi.

Genel Sağlık-İş MYK üyesi Dr. Tarık Doğan da 20 yıldır ülkeyi yönetme iddiasında olan iktidarın 1 Aralık’tan bu yana oynadığı tiyatro ile ülkeyi yönetemediğini bir kez daha herkese gösterdiğini söyledi. Piyasacı sağlık anlayışının sağlık emekçilerini birbirine düşürmeye ve kurban etmeye çalıştığını kaydeden Doğan, “Tükeniyoruz ve biz de üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Toplum sağlığını korumaya, hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz” diye ekledi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız