Aile Sağlığı Merkezlerinde Rapor Düzenlenmesi ve Hekim Bağımsızlığı Hakkında Üyelerimize Bilgi Notu

Aile Sağlığı Merkezlerinde Rapor Düzenlenmesi ve Hekim Bağımsızlığı Hakkında Üyelerimize Bilgi Notu

Birinci basamak sağlık kurumları olan Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimleri tarafından tek hekim sağlık raporu düzenlenmesi konusunda en son yasal düzenleme 2020 yılında yayınlanmış olan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergedir. Gerek Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen ilgili branş uzmanlarının da katıldığı çalıştay raporlarının ışığında gerekse ilgili mevzuata dayanılarak tek hekim sağlık raporları düzenlenmektedir.

Buna karşın sahadan elde edilen bilgiler ışığında bazı ilçe idari amirlerinin imzasıyla tek hekim raporlarının düzenlenmesi konusunda bazı keyfi resmi yazılar yayınlandığı anlaşılmaktadır. İlgili resmi yazı Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye de hekimin bağımsızlığını koruyan Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin “Tabip ve diş tabibi, sanat ve mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza kapılmaksızın, vicdanî ve meslekî kanaatine göre hareket eder. Tabip ve diş tabibi, tatbik edeceği tedaviyi tayinde serbesttir” şeklindeki 6. maddesine de aykırıdır.

İlgili resmi yazının “çok elzem olmayan tetkiklerin istenmemesi ve gereksiz sevklerin yapılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesini, aksine tutum ve davranışta bulunanlar hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılması” şeklinde olan son kısmının aksine idari amir kendi yetki ve sorumluluğunun dışına çıkmakta ayrıca yazı içeriği ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 

Hekim ile hasta arasındaki güven ilişkisi yüz yıllar sürecinde oluşmuş kadim bir ilişki olup hekim bağımsızlığı bu ilişkide büyük öneme sahiptir. Hekimin hastasının sağlık durumunun tespiti konusunda bilimsel karar verme yol ve yöntemlerine, tıbbi kanaatine açık bir saldırıdır.

Hekim bağımsızlığına karşı her türlü eylemin karşısında meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna bildiririz. 

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından düzenlenen çalıştay raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI ÇALIŞTAY RAPORU

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE SPORA KATILIM BELGESİ HAZIRLAMA REHBERİ

İŞE GİRİŞ RAPORLARINDA AİLE HEKİMLERİNİN SORUMLULUKLARI