Anayasa Mahkemesi’nden Sağlık Bakanlığı'nın Güvenlik Soruşturması Keyfiyetine Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi’nden Sağlık Bakanlığı'nın Güvenlik Soruşturması Keyfiyetine Hak İhlali Kararı

Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hak ettiği kamu görevine ataması yapılmayan bir hekimle ilgili, hak ihlali kararı vermiştir.

Meslektaşımızın, tıp fakültesinden mezuniyeti sonrasında devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında kamuda hekim olarak görev alması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması ile bakanlık tarafından engellenmiş, ataması yapılmamıştı. Bakanlığın bu işlemine karşı, Ankara Tabip Odası tarafından sunulan hukuki destek ile idari yargı organları nezdinde dava açan meslektaşımız, ne yazık ki bu davalarda da lehe bir karar elde edememişti.

Bunun üzerine ATO hukuk bürosu, 2019 yılında hekim adına Anayasa Mahkemesi’ne bir bireysel başvuruda bulunmuştu.  

Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında, önceki kimi iptal ve hak ihlali kararlarında da yer bulan “bu alanda düzenleme getiren kanun ile diğer alt mevzuatın kişilere, kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde bu tür gizli tedbirler uygulama ve potansiyel olarak özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalelerde bulunma yetkisi verildiğini yeterince açık olarak gösterecek ve olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvence sağlayacak şekilde kaleme alınmış olması gerektiği” görüşünü de tekrarlayarak; “İncelenen başvurularda; kişisel verilerin toplanması, saklanması, kamu makamlarına aktarılması ve güvenlik soruşturmalarında kullanılması şeklindeki müdahalenin kanuni bir dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ihlallerin idarenin işlemlerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların reddedilmesi ve dolayısıyla davada ihlalin giderilememesi nedeniyle ihlalin aynı zamanda mahkeme kararlarından da kaynaklandığı görülmektedir” tespitinde bulundu ve Anayasa m. 20 de yer bulan özel hayata saygı hakkının ihlaline hükmetmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı ile, Sağlık Bakanlığı tarafından yakın geçmişte yaşama geçirilmiş bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması ile çok sayıda hekimin mağdur edilmesindeki hukuksuzluk, bir kez daha tespit edilmiştir. Söz konusu tespitin ve hukuki gereklerin, güncel uygulama nezdinde de bakanlık tarafından öncelikle dikkate alınması, aynı kapsamda bugün için de süren hak ihlallerine ve mağduriyetlere ivedilikle son verilmesi, Ankara Tabip Odası’nın ve hekimlerin beklentisidir.