Kamuda Çalışan Hekimlerin Kongre İzni Hakkı Konusunda Bilgilendirme

Kamuda Çalışan Hekimlerin Kongre İzni Hakkı Konusunda Bilgilendirme

Bilindiği üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafından kamu hastane birlikleri genel sekreterliklerine gönderilen, nitekim Ankara'da mevcut kamu hastaneleri birlikleri bünyesinde meslek icrasında bulunan kimi hekimlerin de bilgisine sunulan bir görüş/talimat ile; hekimlerin kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılımlarına dair kimi kural ve usullerde belirlemelere gidildiği ve bu kapsamda; böylesi bilimsel/mesleki etkinliklere katılacak hekimlerin ihtiyaç duydukları izinlerin, öncelikle yıllık izinlerinden kullandırılması gerektiği yolunda, hukuka aykırı bulduğumuz bir işlem ve tasarrufta bulunulduğu öğrenilmişti.
Bunun üzerine odamız; söz konusu işlem ve tasarrufun, yasal güvence altında bulunan çalışanların "izin hakkı"nın keyfi biçimde sınırlandırılması anlamı taşıdığını dile getirerek, idari makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmuş; hukuki gerekçeleri ile söz konusu işlem ve tasarrufun geri alınması talebi, aksi durumda hekimlerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla yargıya başvurulacağı dile getirilmişti.
Bu kapsamda, Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından, odamızın yazılı başvurusuna ve itirazına cevaben verilen yanıtta; konuyla ilgili oluşan tereddütten kaynaklı TKHK Hukuk Müşavirliği'nden yeni bir görüş alındığı ve mevcut yeni uygulama gereği  izne ihtiyaç duyan personele idari izin verileceği, yıllık izinlere dokunulmayacağı bildirilmiştir. Buna göre ancak, personelin bilimsel etkinliklere katılımının mesleki gelişimlerini sürdürmeleri için gerekli ve zorunlu görülmemesi ya da yılda iki defadan ve toplam 15 günden fazla bir izin kullanıldığı durumlarda, personelin yıllık izin hakkından sayılma durumu doğabilecektir.
Söz konusu cevabi yazıda oluşan yeni durumun/görüşün, 09.02.2017 tarihi itibariyle ilgili kamu sağlık birimlerine bildirildiği de ifade edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
 
Ankara Tabip Odası
Hukuk Bürosu