2017 Tıpta Uzmanlık Sınavında Hatalı Soruların Varlığına ve Olası Sonuçlarına Dair Tartışmalara İlişkin Bilgi Notu

2017 Tıpta Uzmanlık Sınavında Hatalı Soruların Varlığına ve Olası Sonuçlarına Dair Tartışmalara İlişkin Bilgi Notu

2017 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'da  yer alan kimi soruların hatalı olduğu iddiası tıp camiası ve kamuoyu gündeminde yer etmiş, nitekim sınava giren kimi adayların bu nedenle kimi sorulara itirazda bulunduğu ve dava açma yoluna gittiği öğrenilmiştir.

Odamıza gelen şifai başvurularda, olası bir soru iptali durumunda oluşacak hak kayıplarına yönelik kaygılar dillendirilmektedir.

İdare hukukunun bilinen temel ilke ve kuralları gereği, idarenin tek yanlı kusurundan kaynaklanan bir sonucun ve değişikliğin, bireylerin kazanılmış hakları nezdinde bir zarar ve kayba yol açmaması beklenir. Bu kapsamda, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'da arzu ettiği başarıyı elde eden adaylar nezdinde oluşan tablonun, bu adaylar nezdinde bir “kazanılmış hak” olarak görülmesi; soru iptalleri ve devamında yeni puan hesaplamaları gündeme gelse dahi, bu adayların elde ettiği puan ve yerleştirmelerde onlar aleyhine yeni bir durumun tesis edilmemesi, hukukun ve hakkaniyetin bir gereğidir.

İdari makamlar, olası soru iptalleri durumunda, hatalı soruların varlığından kaynaklı hak kaybı yaşayan adayların durumunu, onlar lehine ivedilikle güncellemeli; ancak başarı elde etmiş adaylar nezdinde de bir hak kaybına yol açmamalıdır. Nitekim kimi benzer uyuşmazlıklar konusunda, gerek idari makamların tesis ettiği işlemler, gerekse yerleşik idari yargı kararlarında da öteden beri öne çıkan uygulama bu yöndedir.

Öte yandan, idari makamlar sınava yönelik itirazları ivedilikle ele almalı, bir yargısal süreci beklemeksizin, adaylar lehine değişiklikleri bir an önce yaşama geçirmelidir. Önceki benzer uyuşmazlıklarda görüldüğü üzere, idarenin yargısal süreçlerin sonuçlanmasını bekleme yolundaki tutumu, adaylar nezdinde uzun zamana yayılan bir belirsizlik durumunu yaratmakta, hizmet gerekleri ve kamu yararına aykırı bir tabloyu doğurmaktadır. Şüphesiz idari makamlar, hukuka aykırı/hatalı bir işlem ve tasarrufu, her zaman için birey ve kamu yararına resen geri alma ve/veya düzeltme yetkisine de sahiptir. Kamu yararının önde olduğu ve önem taşıdığı tıpta uzmanlık eğitiminde, olası bir zaman kaybının/gecikmenin adaylar yanında kamu açısından da ciddi mağduriyetler yaşatacağı açıktır.

Odamız, sürecin takipçisi olacak; bütün adaylar nezdinde, hukuka ve hakkaniyete uygun işlem ve tasarruflar tesis edilmesi talebini, her durumda etkin biçimde dile getirecektir.

 

Ankara Tabip Odası

Hukuk Bürosu