ATO Hukuk Bürosu Haziran 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Haziran 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Haziran ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 18 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Haziran ayı içerisinde, biri intörn hekim olmak üzere 4 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 2 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına da girilmiş, öte yandan bir adli süreçte uzlaşma usulü kapsamındaki işlemler takip edilmiş, temsil ettiğimiz hekimlerimiz adına gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Yine aynı çalışma kapsamında bir hekimimiz adına, kendisine şiddet uygulayan hasta yakını hakkında ceza davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, bu başvurumuz üzerine fail hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan Ankara'da faaliyette bulunan bir özel hastanede yaşandığı iddia olunan bir tıbbi kötü uygulama olayı sonrası, kimi sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanan şiddet içerikli mesajlar nedeniyle, odamız hukuk bürosu tarafından gerekli hukuki ve teknik hazırlık yapılarak, odamız adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrıca bir suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Haziran ayı içinde gelen başvurularda; önceki ay olduğu gibi, eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Bilindiği üzere yeni bir yönetmelik düzenlemesine giden bakanlık, meslek örgütümüz tarafından hekimlerimiz lehine elde edilmiş yargı kararlarını devre dışı bırakarak, bu kapsamda yeni hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açmış bulunmaktadır. Yine kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; kamu görevine yeni başlayacak hekimlerimiz nezdinde uygulanan güvenlik soruşturmaları sürecinin yol açtığı ciddi zaman kaybı ve mağduriyetler de, bu ay içinde öne çıkan bir diğer başvuru gündemini oluşturmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Asistan hekimlerimize dayatılan keyfi nöbet uygulamalarına dair öteden beri süren hukuki mücadelemiz kapsamında; Dr. Abdurahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kimi dallarda tıpta uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere yönelik olarak uygulanan acil nöbeti tasarrufunun iptali talepli davamızda, Danıştay tarafından önceden lehimize verilmiş bozma kararına rağmen Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından tesis edilen 29.03.2017 tarih ve 2017/807 E., 2017/1025 K. sayılı davanın reddi (direnme) kararına karşı, bu ay içinde gerekli hukuki hazırlık yapılarak, davanın kabulü ve söz konusu tasarrufun iptali yolunda bozulması, öncelikle de hükümle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talepli yeni bir temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara Havagazı Fabrikası'nın usulsüz yıkımı ve halk sağlığı nezdinde oluşturduğu tehdit nedeniyle açılan ve Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas nosu ile görülen iptal davasında kapsamında; bu ay içinde 21.06.2017 günü Ankara Havagazı Fabrikası'nda bilirkişilerce gerçekleştirilen keşif işleminde odamız hukuk bürosu olarak yer alınmış, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Haziran ayı içerisinde, bir kez Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamızda gerçekleştirilen 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO Hukuk Bürosu