ATO Hukuk Bürosu Temmuz 2017 Çalışma Raporu

ATO Hukuk Bürosu Temmuz 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Temmuz ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 29 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Temmuz ayı içerisinde 2 hekimimiz, görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvurmuş ve hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Üstelik, şiddete maruz kalan hekimlerimizden biri ağır biçimde darp edilmiş, bunun üzerine hukuk büromuz olayın yaşandığı sağlık kuruluşuna giderek süreci yerinde takip etmiştir. Aynı çalışma kapsamında hukuk bürosu tarafından takip edilen ceza davalarından 3 davanın bu ay içinde gerçekleştirilen duruşmalarına girilmiş, bu davaların hepsinde de bu ay içinde karar verilmiştir. Bu kararlar kapsamında 2 davada, hekimlerimize şiddet uygulayan suç failleri hapis cezasına mahkum edilmiş, diğer davada ise adli para cezasından mahkumiyet hükmü kurulmuştur.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden Temmuz ayı içinde gelen başvurularda; önceki aylarda olduğu gibi, eş durumu atama taleplerinin reddinden kaynaklı hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler ile mecburi hizmet uygulamasının doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konularını oluşturmuştur. Yine kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; kamu görevine yeni başlayacak hekimlerimiz nezdinde uygulanan güvenlik soruşturmaları sürecinin yol açtığı ciddi zaman kaybı ve mağduriyetler de, yine bu ay içinde öne çıkan bir diğer başvuru gündemidir. Öte yandan OHAL Komisyonu'nun kurulması ve bu ay içinde başvuruları kabule başlaması üzerine, OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılan hekimlerimizin şahsi başvurularına hukuk büromuz tarafından gerekli hukuki destek bu ay içinde sunulmaya başlanmıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Sağlık Bakanlığı tarafından odamızın önceki yönetim ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan ve Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2014/64 Esas nosu ile görülüp, davanın reddi kararı ile lehimize sonuçlanan davada; Sağlık Bakanlığı'nın Yargıtay nezdinde bulunduğu karar düzeltme başvurusu da lehimize ret edilmiş, söz konusu karar bu ay içinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Bilindiği üzere bu dava, odamızın "Gezi" sürecinde halk sağlığının korunmasına yönelik insani ve meşru çabalarından dolayı açılmış olup, sözde odamızın "izinsiz sağlık reviri açıp işlettiği" şeklinde haksız bir iddiaya dayanmakta idi.

Odamız ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Ankara Havagazı Fabrikası'nın usulsüz yıkımı ve halk sağlığı nezdinde oluşturduğu tehdit nedeniyle birlikte açılan ve Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde 2017/589 Esas nosu ile görülen iptal davası kapsamında ise; geçen ay Ankara Havagazı Fabrikası'nda bilirkişilerce gerçekleştirilen keşif işlemine sonrası bilirkişi raporu hazırlanarak bu ay tarafımıza tebliğ olunmuştur. Anılan bilirkişi raporunda, Ankara Havagazı Fabrikası'nda asbest malzemesinin bulunduğu ve usulsüz yıkım nedeniyle halk sağlığına yönelik tehditler oluşturduğu yolunda tespitler söz konusudur.

Bu çalışmalar dışında odamız hukuk bürosu, hacamat uygulamasını tıp biliminin ve hekimlik mesleğinin önüne koyan, bu kapsamda bilime aykırı ve halk sağlığına zarar verici kimi bilgiler paylaşan "www.ankarasifahacamat.com" adresli bir web sitesine karşı, bu ay içinde gerekli yasal süreçleri de başlatmış bulunmaktadır.

Temmuz ayı içerisinde, bir kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO Hukuk Bürosu