"Hekim ve İntihar" Sunumu Düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nda 7 Kasım Salı günü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanı Dr. Bedriye Öncü ve TTB Genel Sekreteri Psikiyatrist Dr. Sezai Berber’in konuşmacı olduğu moderatörlüğünü de Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Önal’ın yaptığı “Hekim ve İntihar” sunumu düzenlendi.  Aynı gün içinde bir stajyer doktor, bir asistan ve bir uzman hekimin intiharı bir kez daha mesleki tükenmişliği gündeme getirdi. 

Sağlıkta dönüşüm programının hekimler için aşırı iş yükü, angarya, mobbing, şiddet ve iş barışının bozulması anlamlarına geldiği; sistemin tüm yükünün ve aksaklıklarının hekimlerin omuzlarına yüklendiği ve hekimlerin anayasadan kaynaklanan en temel haklarını dahi kullanamadıklarının altı çizildi. Epidemiyolojik intihar verilerine göre hekimlerde intihar oranının genel toplumun üzerinde olduğu da konuşmacılar tarafından belirtildi. Umutsuzluk ve çaresizlik hissinin intihar düşüncesinde belirleyici olduğu, aşırı çalışmanın, uzun süreli nöbetlerin, mesleki dayanışmadan yoksun olmanın, mobbinge maruz kalmanın hekimler açısından ruh sağlığını bozucu etmenler olduğu üzerinde duruldu. 

Çok sayıda katılımcının söz alarak soru ve düşüncelerini paylaştığı sunumun sonunda aşırı çalışmaya ve kendini feda etme içgüdüsüne dikkat çekildi. Usta çırak ilişkisinin önemi vurgulanarak, mesleki dayanışmanın yerini alan, sermayeye teslim edilmiş, eğitim sürecinde dahi hekim emeğinin kazanca dönüştürülmeye çalışılmasına eleştiriler getirildi. Adaletsiz çalışma düzeninden hekimleri ancak kendilerinin ve içerisinde bulunacakları mesleki dayanışmanın kurtarabileceği konusunda hemfikir olundu.

Hekimlerin çalışma koşullarının düzeltilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, nöbet izni, resmi tatillerde çalışmak zorunda kalmamaları konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda yetkililere çağrı yapıldı. Ayrıca stratejik personel kabul edilen hekimlerin eş durumu atamalarının yeniden düzenlenmesi, intihar ve depresyonu önlemede en önemli koşul olan aile desteğinin doğrudan ellerinden alınmasının önüne geçilmesi talep edildi.