Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Kasım 2017 Çalışma Raporu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Kasım 2017 Çalışma Raporu

2017 yılının Kasım ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 36 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Kasım ayı içerisinde 4 hekimimiz, görevi başında sözlü ve/veya fiziki şiddete maruz kaldıkları yakınması ile hukuk büromuza başvuruda bulunmuş, hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Bu ay içinde yine aynı çalışmamız kapsamında, daha önce şiddete maruz kalan bir hekimimiz adına takip ettiğimiz bir ceza davasının duruşmasına da girilmiş ve bu duruşmada mahkemece, hekimimize sözlü şiddet uygulayan hasta yakını sanık hakkında adli para cezasından mahkumiyet kararı verilmiştir. Öte yandan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının, aynı zamanda 6331 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun kapsamında birer "iş kazası" olarak değerlendirilmesi yolunda elde edilen gelişmeler üzerine, hukuk büromuz tarafından hastane başhekimliklerine gönderilmek üzere bir bilgilendirme ve talep yazısı da hazırlanmıştır.

Kasım ayı içerisinde kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; mecburi hizmet uygulaması ile eş durumu atamalarında aile birliğinin tesisinde yaşanan sorunların doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konusunu oluşturmuştur. Aynı kapsamda, mecburi hizmet atamaları yapılmasına rağmen, OHAL KHK'sı ile getirilen güvenlik soruşturması nedeniyle görevlerine başlatılmayan hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler de, yine sıklıkla gündeme gelmiştir. Öte yandan haklarında adli ve/veya idari soruşturmalar açılan bir çok hekimimiz de bu ay içinde hukuk büromuza başvurmuş, kendilerine sözlü veya yazılı hukuki destek sunulmuştur. Ankara'daki kimi eğitim ve araştırma hastaneleri nezdinde asistan hekimlerimizin yaşadığı sorunlar da, asistan hekim komisyonumuz tarafından bu ay içinde hukuk büromuzun gündemine taşınmış, bu konuda yapılan toplantı ve görüşmelerde sorunların çözümüne yönelik hukuki destek sunulmuştur. Yine asistan hekimlerimizi ilgilendiren bir gelişme olarak, Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup da üniversitelerde uzmanlık eğitimi gören asistanlara döner sermaye ek ödemesi yapılmasına dair, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından tesis edilen güncel bir karar üzerine, asistan hekimlerimizin yararlanması amacıyla bir örnek talep yazısı hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Kasım ayı içerisinde, birer kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 3 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU