Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Ocak 2018 Çalışma Raporu

Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu Ocak 2018 Çalışma Raporu

2018 yılının ilk ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 45 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

Ocak ayı içerisinde, biri il dışından olmak üzere iki hekimimiz, görevleri başında şiddete maruz kaldıkları için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvuruda bulunmuş; hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendilerine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Bu kapsamda, Ankara'da bir üniversite hastanesinde görevi başında şiddete maruz kalan, ancak kendisi hakkında da adli soruşturma başlatılan bir asistan hekimimizin, anılan soruşturma kapsamındaki adli işlemleri takip edilmiş ve soruşturmacı tarafından alınan ifadesinde avukatı olarak da bizzat yer alınmıştır. Aynı çalışmamız kapsamında hukuk büromuz tarafından takip edilen ceza davalarından birinde ise, hekimimize karşı şiddet uygulayan sanık hakkında tesis edilen beraat kararına karşı, kararın bozulması ve sanığın cezalandırılması talebiyle temyiz başvurusu yapılmıştır.

Ocak ayı içerisinde gelen başvurularda; OHAL KHK'sı ile getirilen güvenlik soruşturması gerekçesiyle, tıp fakültesi mezuniyetleri sonrasında mecburi hizmet kapsamında atandıkları görevlerine bir türlü başlatılmayan hekimlerimizin yaşadığı mağduriyetler, yine öne çıkan başlık olmuştur. Öte yandan bu ay içinde, söz konusu güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlandığı için atamaları yapılmayan ve böylelikle kamuda çalışma hakları da ellerinden alınan hekimlerimizin başvuruları da buna eklenmiştir. Odamız hukuk bürosu, bu konumdaki hekimlerimize gerekli hukuki bilgilendirmelerde bulunmuş, hak arayışlarında destek sunmaya çalışmıştır.

OHAL KHK'ları ile kamu görevinden ihraç edilen, ancak bu seferde işyeri hekimi olarak çalışmaları dahi keyfi biçimde engellenen hekimlerimizin başvuruları da, bu ay içinde alınmıştır. TTB ve odamız tarafından ilgili kamu makamları nezdinde konuya dair görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Kamuda görev yapan hekimlerimizden gelen başvurularda; mecburi hizmet uygulamasının ve eş durumu atamalarında aile birliğinin tesisinde yaşanan sorunların doğurduğu mağduriyetler, yine ağırlıklı başvuru konularını oluşturmuştur. Öte yandan çalıştıkları kamu sağlık kuruluşlarında keyfi biçimde nöbete zorlanan yada geçici görevlendirme işlemlerine maruz bırakılan hekimlerimiz de, bu ay içinde hukuk büromuza başvurmuş ve hukuki destek almıştır.

Özel hekimlik alanında ise, yine çok sayıda hekimimizin, özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri, bu ay içinde de öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.

Bilindiği üzere Ocak ayı sonlarına doğru, TTB kurumsallığına ve TTB Merkez Konsey üyelerine yönelik saldırılar gündeme gelmiş, Merkez Konsey üyesi hekimlerimiz hakkında haksız bulduğumuz gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Odamız hukuk bürosu, TTB Merkez Konseyi'ne yönelik söz konusu adli süreçlerde; merkez hukuk büromuz ile dayanışma içinde olmuş; adli süreçlerin takibine dair iş ve işlemlere etkin bir katkı sunmuştur.

Ocak ayı içerisinde, birer kez Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, bir kez de odamız mekanında gerçekleştirilen toplam 2 toplantıda yer alınarak, intörn hekimlerimize çeşitli konularda hukuki bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

ATO HUKUK BÜROSU