İşyeri hekimliği sertifikası verilmeyen hekimlerle ilgili bilgi notu

İşyeri hekimliği sertifikası verilmeyen hekimlerle ilgili bilgi notu

01.09.2016 tarihinde yayımlanan 673 sayılı KHK’nın ‘Bazı yetkilerin iptali’ başlıklı 9’uncu maddesine göre ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri kapsamında yetkilendirilen kişi, kurum veya kuruluşlardan terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanların yetkileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile iptal edilir.’

Bu tarihten sonra 3 kez işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları sınavları yapılmış ve sonucuna göre sınavı kazananlara sertifikaları verilmiştir. Sertifika sahibi olanlar e-katipten onaylarını alarak çalışmaya başlamışlardır.

Ancak, Aralık 2017 sınavı sonucuna göre sertifika almaya hak  kazanan,  KHK ile kamudan ihraç edilmiş bir kısım hekime sertifikaları verilmemiştir. Aynı dönemde, KHK ile ihraç edilmiş olup da işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızdan bir kısmının e-katip onayları iptal edilmiş dolayısıyla işyeri hekimi olarak çalışmaları sonlandırılmıştır.

2017 Aralık sınavını kazanmalarına karşın hekimlere sertifikalarının verilmemesi TTB Genel Sekreteri ve Hukuk danışmanının, 17.01.2018 tarihinde İSG Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede dile getirilmiştir. Belgenin verilmemesinin temel haklar arasında yer alan eğitim ve çalışma haklarının engellenmesi anlamına geldiği vurgulanarak sorunun çözümlenmesi talebinde bulunulmuştur.

Bu süre içinde Bakanlıkla yapılan görüşmelerde bir Komisyonun kurulduğu, Komisyonun aldığı karar uyarınca; hakkında herhangi bir ceza soruşturması olmayan, soruşturma olup da kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı ile sonuçlanan yahut hakkında soruşturma yürütülmekte olup da adli kontrol şartına gerek duyulmamış olan kişilerin sertifikalarının verilebileceği öğrenilmiştir.

Buna karşılık, Komisyon kararına uygun olarak sertifikasını almak isteyen meslektaşlarımız Cumhuriyet Savcılığına başvurduklarında haklarında soruşturma olmadığına ilişkin yazı verilmemektedir. Haklarında bir ceza mahkumiyeti olmadığını gösteren adli sicil belgesi alınabilmekte ise de bu belgeyi Genel Müdürlük yeterli saymamaktadır. Yaşanan bu kısır döngüden çıkılabilmesi için Genel Müdürlük nezdinde girişimlerimiz sürmektedir.

Ankara Tabip Odası olarak konunun ısrarlı takipçisiyiz.