"Sağlıkta şiddet iş kazasıdır"

Türk Tabipleri Birliği olarak başlatılan süreç sonunda Sağlık Bakanlığı kurumlarında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının iş kazası olarak değerlendirilmesi ve yasal süreçlerin de bu yönde takip edilmesi konusunda 21.11.2017 tarihinde iletilen yazı alanda gerekli değişikliklerin yeterince sağlanamaması dolayısıyla 28.06.2018 tarihinde yeniden gönderilmiştir. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde uygulanması dolayısıyla, sağlık hizmet sunucularının herhangi bir iş kazasına uğramaları dolayısıyla iş kazası bildiriminde bulunulması gereklidir.

Buna göre, Sağlık kurumlarındaki çalışanların maruz kaldıkları, ruhen ya da bedenen etki yaratan şiddet olaylarının bir hekim raporu ile kayıt altına alınması ile Sağlık birimi yönetimi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bu iş kazalarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Beyaz Kod sisteminde kayda alınmış olması SGK’ya bildirim zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Yasanın 14. Maddesinde tarif edilen bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren konumundaki birim yöneticisine verilecek para cezaları aynı yasanın 26. Maddesinde belirlenmiştir.

Öncelikle bu bildirimlerin yapılması sağlık alanında her türlü işçi sağlığı sorunu ile birlikte yaşanan şiddet sorununun görünür hale getirilmesinin sağlanması açısından önemlidir. Sonrasında bu tespitlerin yapılması işverenin, meydana gelen iş kazası nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak bunları hayata geçirecek uygulamaları yapması gerekliliği açısından önemlidir.

Hukuksal duruma uygun olarak, işyerinde veya işin yürütümü sebebiyle meydana gelen şiddet olaylarının, iş kazası şeklinde kaydedilmesi ve gerekli bildirimin buna uygun olarak yapılması, bu bildirimin ardından işyerinde gerekli çalışmaların yapılması konusunu ilgili taraflara duyurur, her iş kazasında yapılacaklarla ilgili olarak sürecin takipçisi olunacağını bildiririz.

Ankara Tabip Odası  

Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı yazısı

SGK'nın karar metni

SGK'nın Sağlık Bakanlığına yazısı

Sağlık Bakanlığının kurumlara yazısı