Hekimlerin Meslek Örgütünün İdareden Bilgi ve Belge Talepleri Yerine Getirilmelidir

Hekimlerin Meslek Örgütünün İdareden Bilgi ve Belge Talepleri Yerine Getirilmelidir

Bilindiği üzere yakın geçmişte yapılan kimi yasal düzenlemeler ile, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimlerinin, karşılıklı olarak işbirliği (afiliasyon) çerçevesinde birlikte kullanılabilecekleri ve/veya kullanımda işbirliğine gidebilecekleri; bu doğrultuda birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, İl Valisi ile üniversite rektörü arasında "birlikte kullanım/işbirliği protokolü" akdedileceği öngörülmüştü. Bu kapsamda, Ankara İli merkezinde faaliyet gösteren Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi'nin Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından kullanımına dair bir "birlikte kullanım/işbirliği protokolü" yapıldığı, nitekim anılan hastanenin "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi" adını aldığı bilgisi, bizzat bu hastanede görev yapan üyemiz hekimler tarafından Odamıza iletilmiş idi.

Devamında, bu hastanede görev yapan üye hekimlerden Odamıza gelen şifai başvuru ve yakınmalarda; söz konusu birlikte kullanım/işbirliği nedeniyle, hastanede yürütülen kamu sağlık hizmeti sunumunda ve bu hastanede görev yapan kamu görevlilerinin çalışma yaşamına dair hak ve menfaatleri nezdinde, kimi olumsuz durumların yaşandığı dile getirilmiş; hastanenin mevcut fiziki koşulları ile mevcut personel standartları nezdinde, böylesi bir birlikte kullanıma rasyonellik vermeyecek kimi olanaksızlıkların bulunduğu da ifade edilmişti.

Bu nedenlerle odamız; Anayasa m. 135 ve 6023 Sayılı TTB Yasası'nda yer bulan hak ve yükümlülükleri kapsamında; söz konusu birlikte kullanıma yol açan kamusal gerekler, birlikte kullanımın niteliği ve kapsamı konusunda bilgi edinme, değerlendirme ve gereğinde ilgili kamu makamları nezdinde girişimlerde bulunma ihtiyacı duymuş; bu amaçla da 28.05.2015 tarih ve 1556/2015 sayılı yazısı ile, konu hakkında bilgi ve aynı zamanda işbirliği protokolünün onaylı bir örneğini Ankara Valiliği'nden talep etmişti.

Ancak Valilik makamı, 05.10.2015 tarih ve 59087240/030.03 sayılı işlemi ile, söz konusu bilgi ve belge talebini, Odanın bu konuda dava açma hakkı ve menfaati olmadığı gerekçesi ile, ret etmişti.

Bunun üzerine Odamız, söz konusu ret istemine karşı idari yargı nezdinde bir iptal davası açmış ve bu davada özetle;

Anayasa hükümleri gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik esaslar ve insan haklarına bağlılık temelinde bir hukuk devleti olduğunu; bir hukuk devletinde, idarenin işlem ve eylemlerinin ilgili kişi ve kurumlar ile genel olarak kamuoyu tarafından bilinebilir ve denetlenebilir olmasının da, vazgeçilmez bir özellik olduğunu;

Bir çok ülkenin idare rejiminde yer bulan ve ülkemizde Anayasal güvenceye de tabi tutulan "meslek örgütleri"nin varlık nedenin de, şüphesiz öncelikle idarenin (yürütme erkinin) denetlenmesi, her durumda kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun işlem ve eylemlerinin tesis edilmesi gereğinin bir sonucu olduğunu;

Aksi bir tutumun, Anayasal ilke ve kurumlara aykırılığı yanında, idareye (yürütme erkine) kamuoyu nezdinde duyulan güveni de zedeleyeceğini; kaldı ki, idare tarafından anlaşılması güç bir biçimde sergilenen keyfiyetin, söz konusu işbirliğine/birlikte kullanıma dair bilgi ve belgeleri gizleme telaşının; söz konusu işlem ve tasarrufun kimi hukuka aykırılıklar barındırdığına dair haklı ve yerinde kaygıları doğurduğunu;

ifade ederek, ret işleminin iptalini talep etmiştir.

Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde 2015/3191 Esas nosu ile görülmeye başlanan bu davada yapılan yargılama sonucu, Odamız lehine karar verildi ve Valiliğin ret kararı iptal edildi.

Mahkeme 04.05.2016 tarih ve 2016/1036 K. sayılı söz konusu iptal kararının gerekçesinde;

"Davacı Oda tarafından 6023 Sayılı TTB Kanunu uyarınca üyelerini ilgilendiren çalışmalarda kullanılmak üzere anılan bilgi ve belgelerin istenildiği, davalı idarenin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili bilgi vermeye yükümlü olduğu, dolayısıyla kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan davacı Oda tarafından kendi yasasının yüklediği görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla üyeleriyle ilgili olan Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolünün niteliği hakkında bilgi ve protokolün onaylı bir örneğinin verilmesi isteminde bulunduğu anlaşılmakla, anılan bilgi ve belgenin davalı idarece verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır."

görüşüne yer vermiştir.

Ankara Tabip Odası

Hukuk Bürosu