Aile Sağlığı Merkezlerinde Zorunlu Cumartesi Nöbetleri Kaldırıldı

Aile Sağlığı Merkezlerinde Zorunlu Cumartesi Nöbetleri Kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılı Ocak ayından itibaren zorunlu hale getirilen, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Aile Hekimlerine ve ASM çalışanlarına “her ay asgari 8 saat nöbet” uygulaması, son çıkarılan torba yasa ile ortadan kaldırılmıştır.

ASM’lerde zorunlu nöbet uygulaması, ülke genelinde TTB ve birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikaların öncülüğünde, yerelde Ankara Tabip Odasının önemli katkıları ve mücadelesi sonucunda birinci basamak çalışanlarının büyük direnci ile karşılanmıştır. Aile Hekimleri, TSM ve diğer ASM çalışanları tarafından fazla ve esnek mesaiye, angarya görevlendirmelere karşı yapılan “Cumartesi nöbet eylemleri” bu geri adımın atılmasını sağlamıştır.

Ancak çıkarılan yasa ile nöbet uygulamasının tamamen kaldırılmadığı, “hizmetin gerektirdiği durum ve ihtiyaç halinde Aile Hekimleri ve ASM çalışanlarına mesai dışında ve hafta sonları nöbet görevi verilebileceği’’ bildirilmektedir. Ayrıca bu torba yasa ile belediyelerin hekim istihdam ederek yerine getirmekle yükümlü oldukları defin ruhsatı verme görevleri, ASM ve TSM hekimleri için de zorunlu hale getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık çalışanlarına, görev ve sorumluluğu dışında fazladan esnek, angarya çalışma dayatmalarına olanak veren düzenlemeleri terk etmediğini, çalışma haklarını kısıtlayan, iş güvencesini ortadan kaldıran antidemokratik yasa ve yönetmelikleri kaldırmadığını biliyoruz.

ATO olarak, birinci basamak sağlık çalışanlarını, “Cumartesi günleri fazla ve esnek çalışma”ya karşı sürdürdükleri kararlı mücadele ve kazanımları için kutluyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan böyle de özlük haklarımız, bilimsel ve iyi hekimlik, eşit, ücretsiz, nitelikli ve toplumcu bir sağlık sitemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Ankara Tabip Odası