SES Birinci Basamak Çalıştayı Gerçekleştirildi

SES Birinci Basamak Çalıştayı Gerçekleştirildi

Aile Hekimliği uygulamasına geçiş süreciyle birlikte yaşanmaya başlanan birinci basamak alanındaki sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştay 12-13 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Mehmet Zencir‘in Sağlık Sistemleri İçinde Birinci Basamak sunusuyla birinci basamağın temel ilkeleri ve eşitlikçi bir sağlık sisteminin özellikleri farklı ülke örnekleriyle birlikte tartışıldı.
Nilay Etiler Lordoğlu’nun Türkiye’de Dünden Bugüne Birinci Basamak ve Sağlıkta Dönüşüm Programı sunusuyla Osmanlı döneminden başlayarak sağlık alanındaki yapılanma, Cumhuriyet’in ilk yılları ile birlikte ülke çapında kurulmaya çalışılan sağlık örgütlenmesinde yıllar içinde yaşanan değişimler, 224 sayılı sosyalizasyon yasası ve sağlık ocaklarının kurulması, sonraki süreçte paradigma değişiminin sağlık alanına yansıması olarak aile hekimliği sisteminin kurulmasının arka planı gözden geçirildi.


Cavit Işık Yavuz’un Emek Gücündeki Dönüşüm sunusunda tüm bahsi geçen süreçler sağlık emekçilerinin eğitimi, dağılımı ve sayısı perspektifiyle değerlendirmeye alınarak , sağlık politikalarının hedeflerinin sağlık emek gücüne yansıması ve geleceğe dair ön görülerimizin neler olabileceği tartışıldı.
Zeliha Aslı Öcek’in Birinci Basamakta Yaşanan Dönüşüm ve Toplum Sağlığı sunusunda ise, aile hekimliği sistemi ile ortaya çıkan yeni birinci basamak sisteminin hizmet kullanıcıları açısından sonuçları masaya yatırılarak, yeni sisteme meşruluk kazandırma çabalarının maddi gerçekliği büken yazın üretme noktasına bile varması değerlendirildi.
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi, iş güvencesinin ortadan kalkması, iş yükünde artış, şiddet tehdidi ile yüzleşme, kendini değersiz hissetme, izin kullanımı konusunda yaşanan sorunlar, ücretlerin giderek erimesi, alanda çok parçalılığın ve kurumlar arasında karşı karşıya getirilmenin yarattığı gerilimler birinci basamak çalışanlarının tükenmişliğe kadar götüren sorunları olarak ifade edildi. Alandaki uygulamalarda ise, Aile Hekimliği sisteminin toplumun sağlığına yönelik olumlu sonuçlar doğurmadığı yine halk sağlığını ilgilendiren uygulamalarda pek çok sorun yarattığı, tüm bunlarla birlikte mevzuat konusundaki belirsizliklerin ve sürekli değişikliğe gidilmesinin gerek çalışanlar gerek toplum açısından sorunlara sebep olduğu, sağlık hizmetinin sunumunda önemli bir yere sahip olan altyapı konusunda yine bu sistem kaynaklı sorunlar yaşandığı konularında ortak görüşe varıldı. Çözüm önerisi olarak ekip anlayışına sahip, toplum yönelimli kamusal hizmetin gerekliliği konusunda da ortaklaşıldı.
Çalıştay sonunda birinci basamak alanının tüm sorunlarının kaynağına işaret eden ve çözüm önerisi olarak kamusal, bütünleşik, toplum yönelimli, bölge temelli bir birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu öneren bir pespektifin tüm sağlık emekçileri ve toplumla paylaşılması gerektiği, bir yandan da mevcut sistemin yarattığı sorunlara dair güncel görevlerimizin aciliyetine denk düşen bir mücadele programını yaratma zorunluluğu deklare edildi.