Devlet hizmeti yükümlülüğü karşısında hekimlerin kazanılmış haklarını koruyan bir karar verildi

Devlet hizmeti yükümlülüğü karşısında hekimlerin kazanılmış haklarını koruyan bir karar verildi

Ankara Tabip Odası hukuk bürosunun bir hekimimiz adına açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi; devlet hizmeti yükümlülüğü karşısında hekimlerin kazanılmış haklarını koruyan, devlet hizmeti yükümlülüğünü getiren 5371 Sayılı Yasa öncesi tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin hekimlik mesleğini icra edebileceğini dile getiren, emsal değerde bir karar verdi.

Davaya konu uyuşmazlık ve kararın içeriği özetle şöyle;

Uzmanlık eğitimini bitirerek acil tıp uzmanı olan ve bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından devlet hizmeti yükümlülüğü atamasına tabi tutulan Odamız üyesi Dr. S.U;  kimi ailevi ve mesleki nedenlerle, mesleğini pratisyen hekim olarak icra etmek ve pratisyen hekim olarak Ankara’da muayenehane açmak için Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdu. Nitekim üyemiz Dr. S.U; 2002 yılında yani devlet hizmeti yükümlülüğüne dair 5371 Sayılı Yasa’nın yürürlüğünden önce tıp fakültesinden mezun olmuş, pratisyen hekim unvanını önceden kazanmıştı.

Ancak idare, hekimimizin uzmanlık unvanından kaynaklı devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle bu başvuruyu ret etti ve 3359 Sayılı Yasa m. Ek 4 de yer alan “Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler" hükmüne dayanarak, Dr. S.U’nun hekimlik yapamayacağını dile getirdi.

Bunun üzerine Odamız hukuk bürosu konuyu yargıya taşıyarak; “kazanılmış haklara saygı" ilkesi gereği sonradan yürürlük kazanan ve ancak yürürlüğe girdikten sonraki durumlara etki edeceği açık olan bir yasanın (5371 Sayılı Kanun); şimdi keyfi biçimde geçmişe yürütülmesinde, hukuka uygunluk ve haklılık bulunmadığını savundu ve işlemin iptalini talep etti.

Davayı gören Ankara 14. İdare Mahkemesi, ne yazık ki iptal talebini ret ederek; Dr. S.U’nun da devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mesleğini icra edemeyeceği yolunda aleyhe hüküm tesis etti.

Bu karar Odamız hukuk bürosu tarafından istinaf yoluyla üst mahkemeye taşındı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, oy çokluğu ile aldığı 11.04.2019 tarihli kararı ile; istinaf başvurumuzu haklı bularak, Dr. S.U’nun 5371 Sayılı Yasa öncesi mezun olduğu dikkate alındığında devlet hizmeti yükümlülüğünün bulunmadığını, yasanın yürürlüğünden önce hekimlik unvan ve yetkisi kazanmış kişilerin bu kapsamda bir yükümlülüğe tabi tutulmasına hukuken olanak olmadığını ifade ederek, yerel mahkemenin aleyhe kararını kaldırdı ve hekimimiz lehine iptal kararı tesis etti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar, kesin niteliktedir.