Kamuda Çalışan Hekimlerin Yıllık İzin Hakkının Gaspına Karşı Odamız Harekete Geçti

Kamuda Çalışan Hekimlerin Yıllık İzin Hakkının Gaspına Karşı Odamız Harekete Geçti

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından; "yurt dışında veya yurt içinde düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak istenilmesi halinde personelin öncelikle yıllık izninin kullandırılmasının uygun olacağı, şayet yıllık izin hakkı kalmamış ise, mazeret izni verilmek suretiyle personelin bu gibi toplantılara katılımının sağlanabileceği" yolunda bir işlem ve tasarrufta bulunulduğu öğrenilmiştir.

Hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı bulduğumuz bu uygulamaya karşı odamız, gerekli hukuki girişimlere başlamıştır.

Nitekim 2017 yılında da, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı Ankara Bölge Kamu Hastaneleri Birlikleri yönetimleri tarafından benzer bir keyfi uygulamaya gidilmiş, ancak odamızın girişimleri ile bu uygulamaya son verilmiş idi. Bu kapsamda Bakanlık hukuk birimleri de, yeni bir görüş tesis ederek; kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılacak hekimlerimize öncelikle mazeret izni verilmesi gerektiği sonucuna varmıştı.

Ancak şimdiki güncel durumda Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bu görüş değişikliğinin yok sayıldığı ve önceki keyfi duruma yeniden geri dönüldüğü görülmektedir.

Kamuda çalışan hekimlerimizin yıllık izin hakkı; Anayasa, çalışma yaşamına dair uluslararası sözleşmeler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sair mevzuatın koruması altındadır. Anayasamızın 50 inci maddesinde; "Dinlenmek çalışanların hakkıdır" denilmekte; 657 Sayılı Yasa m. 102 de ise “yıllık izin hakkı”, diğer izin türlerinden ayrı ve bağımsız bir normatif güvenceye bağlanarak, bu hakka yönelik tecavüzler en baştan engellenmek istenmektedir. 657 sayılı Yasa'nın 104 üncü maddesinin (C) bendine göre de; mazeretleri nedeniyle kamu çalışanlarına bir yıl içinde 10 güne kadar verilecek olan mazeret izni; ancak ikinci defa verildiği takdirde yıllık izin süresinden mahsup edilebilecektir. O halde temel kural, bir yıl içinde 10 güne kadar verilecek mazeret izninin her durumda yıllık izin süresinden mahsup edilmemesi olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi'nin 46 ncı maddesinde de;"Toplantıya tebliğ (bildiri) çalışma veya poster ile katılacak personel ile adına davetiye gelen personele, bağlı bulunduğu kurumun uygun görüşleriyle birlikte ilgili Sağlık Müdürlüğü kanalıyla kongre tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde başvurduğu takdirde söz konusu kongre süresince izin verilebilir. Toplantıya gözlemci olarak katılacak personele ise Sağlık Müdürlüğünce senelik iznine mahsuben izin verilebilir" denilmektedir. Görüldüğü üzere hekimlerin kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılımlarına dair daha somut belirlemeler içeren Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi hükmü de; bu kapsamdaki bir etkinliğe asli biçimde iştirak edecek personele verilecek iznin, yıllık izinden mahsup edilemeyeceğini açık ve kesin biçimde ifade etmektedir. Nitekim, yönerge hükmünün son cümlesinde yer bulduğu üzere, yalnızca "toplantıya gözlemci olarak katılacaklar" açısından söz konusu mahsup, sınırlı ve istisnai olarak öngörülmüştür.

Öte yandan, bir hekimin böylesi etkinliklere katılımı, her durumda kamu yararına ve hizmet gereklerine uygunluk da taşımaktadır. Bu nedenle, anılan normatif belirlemeler gereği, bu etkinliklere katılım için ihtiyaç duyulan zaman/süre, hukuki güvenceye sahip yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi; aksi bir kabulün "kamu yararı" ve "hizmet gerekleri" anlayışı ile bağdaşmayacağı da kolaylıkla söylenebilir. Daha açık bir ifade ile; bilimsel/mesleki bir etkinliğe katılan hekim, tıp bilimi ve hekimlik mesleği adına, her durumda kamuya pozitif bir çıktı olarak dönecek bir deneyim ve birikim de edinmekte, her durumda kamu ve hizmet yararına bir fayda elde etmektedir. Bu nedenle, bir hekimin böylesi bir etkinlikte yer alması, özünde yürüttüğü kamu faaliyetinin ve icra ettiği mesleğin doğasının gereğidir ve yıllık izinden mahsup edilmemesi gerekir.

Odamız, ilgili idareler nezdinde girişimlerde bulunmuş olup, söz konusu keyfiyete karşı gereğinde konu yargıya da taşınacaktır.