ATO Güz Okulu düzenlendi

ATO Güz Okulu düzenlendi

Ankara Tabip Odası Güz Okulu 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde " İyi Hekimlik Uygulamaları ve Etik" başlığı ile gerçekleştirildi. Etkinliğe Ankara Tabip Odası (ATO) yönetim kurulu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez konseyi üyeleri ve ATO komisyon üyeleri ile aktivistler katıldı.

İlk gün ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut'un açılış konuşması ile başladı.  

Dr. Muharrem Baytemur'un moderatörlüğünü yaptığı , "TTB Etik Tutumunda Tarihsel Köşe Taşları" başlıklı ilk sunumda Dr. İskender Sayek kuruluşundan itibaren TTB'nin tıp etiği konusundaki çalışmalarını aktararak tüm dünyada da sağlık alanında TTB'nin bu konuda kabul gören etkin gücüne vurgu yaptı.

Dr. Nesrin Çobanoğlu'nun moderatörlük yaptığı 2. oturumda Dr. Gülriz Erişgen ve Dr.Sezai Berber "TTB Etik Bildirgelerinin Pratik Uygulamalar Işığında Değerlendirilmesini" bugüne kadar TTB tarafından yayınlanmış olan etik bildirge başlıkları üzerinden aktardılar ve bu konuda sürekli değişen sağlık gündemine paralel olarak yeni bildirgeler hazırlanmasında TTB ve tabip odalarına görev düştüğünü ifade ettiler.

Öğle arası ardından yapılan, moderatörlüğünü Dr. Ali Karakoç'un yaptığı "Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmeti Sunumu: Etik ve Hukuki Sorumluluklarımız" başlıklı 3. sunumda  Dr. Onur Naci Karahancı özellikle olağan ve olağanüstü tanımlarının iktidarlar ve toplum açısından farklı algılanışına vurgu yaparak her durumda kesintisiz sağlık hizmeti verilme gerekliliğinin altını çizdi. Av. Ender Büyükçulha ise bu durumlarda hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının uygulama nedeni ile maruz kalabilecekleri hukuksuzluklara ve sahip oldukları hukuki haklara dikkat çekti.

Dr. Başak Dokuzoğuz'un moderatörlük yaptığı "Bulaşıcı Hastalıklarda Etik Tutum" başlıklı 4. oturumda  Dr. Müge Demir genel bir bakışla bulaşıcı hastalıkların teşhis, tedavi ve bildirim sürecine ait hekim sorumlulukları ve etik tutumları aktarırken ve Dr. M.İrem Yıldız özellikli olarak AIDS hastaları ve HIV pozitiv guruba sağlıkçıların yaklaşımındaki iyi hekimlik ilkeleri ve etik tutumlar hakkında bilgi verdi.
İlk gün Dr. Muharrem Baytemur tarafından gerçekleştirilen " TTB ve ATO tarihi Bilgi Yarışması "ile sonlandı.

İkinci gün "Dezavantajlı/örselenebilir/ötekileştirilen/mahpus Gruplara Sağlık Hizmet Sunumu ve Etik" Başlıklı sunum Dr. Selma Güngör moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Dr. Şükrü Keleş Dezavantajlı/örselenebilir/ötekileştirilen gurupların kimler olduğu tanımını yaparak bu guruplara verilecek sağlık hizmetlerinin özelliklerini iyi hekimlik ve etik ilkeler açısından aktardı. Dr. Nihat Bulut ise aynı zamanda THİV yönetim kurulu üyesi olarak insan hakları açısından da gören bir sunumla mahpus hastaların sağlığı erişim haklarına değinerek bu konudaki yükümlülüklere dikkat çekti ve mevcut uygulamalardaki eksiklik ve aksaklıkları aktardı.

Güz okulunun kapanışı Dr. Vedat Bulut ve Dr. Ercan Yavuz moderatörlüğünde tüm katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini sunduğu " Gelecek projeksiyonu / Dilek ve Temenniler " forumu ile yapıldı.

Her bir katılımcı hem yapılan etkinlik ile ilgili görüşlerini hem de önümüzdeki sürece ilişkin TTB ve ATO'nun sağlık politikaları ve uygulamaları konusundaki önerilerini aktardılar.