Vefat Eden Hekimlerin Yakınlarının 7146 Sayılı Kanun'dan Kaynaklanan Hakları Konusunda Lehe Yargı Kararı

Vefat Eden Hekimlerin Yakınlarının 7146 Sayılı Kanun'dan Kaynaklanan Hakları Konusunda Lehe Yargı Kararı

Bilindiği üzere 26.07.2018 tarihinde kabul edilen 7146 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen Ek 84. Madde; tıp hekimlerinin emekli olduktan sonra elde ettikleri mali hak ve ödemeler konusunda kısmi bir iyileştirme ve bu kapsamda ilave ödemeler getirmişti.

Ancak söz konu yasal düzenleme; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na tabi emekli hekimlere kimi koşulların gerçekleşmesi durumunda söz konusu ilave ödemelerin yapılmasını öngörürken; ne yazık ki eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı bir biçimde, başta SSK ya da Bağkur emeklisi olan hekimler olmak üzere, çok sayıda hekimi kapsam dışı bırakmıştı.

SGK tarafından yasa kapsamı dışında değerlendirilen ve söz konusu ilave ödeme kendilerine yapılmayanlar içinde, aramızdan ayrılmış olan hekimlerin geride kalan aile fertleri de bulunmaktaydı. Nitekim odamıza iletilen somut bir uyuşmazlıkta; vefat etmiş olan bir hekimin dul eşinin, vefat eden hekim eşinden dolayı almakta olduğu sosyal ödemeye, söz konusu ilave ödeme yansıtılmamıştı. Gerekçe olarak da dul eşin kendisinin halen bir kamu kurumunda çalışmakta olduğu gösterilmişti.

Odamız hukuk bürosunun katkısı ile konu yargıya taşınmış ve Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından lehe bir iptal kararı elde edilmiştir. 

Mahkeme anılan kararında; vefat eden hekimlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerinin, 7146 Sayılı Kanun’da yer alan herhangi bir yerde çalışmıyor olma koşulu kapsamında değerlendirilmemesi, 7146 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen Ek 84. Madde kapsamındaki ilave ödemeden her durumda yararlanmaları gerektiği görüşüne yer vermiş; aksi yöndeki SGK işlemini iptal etmiştir.

Söz konusu karar, henüz üst kanun yolları tüketilerek kesinlik kazanmamış olmakla beraber, aramızdan ayrılmış olan hekimlerin geride kalan aile fertlerinin anılan 7146 Sayılı Kanun’dan kaynaklı hakları konusunda emsal değerdir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu