Hukuksuz

Hukuksuz "Gizlilik Sözleşmeleri" Hekimleri Susturamayacaktır!

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimlere ve diğer sağlık personeline “gizlilik sözleşmesi” adıyla bilinen kimi metinleri kabul etmeleri ve imzalamaları yolunda baskı yapıldığına dair yakınmalar odamıza iletilmekte olup; nitekim konu, basın yayın organlarında da yer almıştır.

Odamız, bu keyfi uygulamayı hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı bulmakta olup; bu uygulamanın asıl olarak şehir hastaneleri projesinin ve bu proje kapsamında sunulan kamu hizmetinin öteden beri barındırdığı kimi olumsuzluklar ve eksiklikler karşısında, bunların bilinmesine ve eleştirilmesine karşı bir refleks ve tahammülsüzlük olarak yaşama geçirildiği düşüncesindedir.

Oysa idari makamların, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının da temel bir gereği olarak, ilgili özneler ve kamuoyu tarafından bilinip eleştirilmesinde; mutlak kamu yararı olduğu ve kamu yararına gelişimin de ancak bu şekilde sağlanabileceği bilinen bir gerçektir.

Bu vesile ile belirtmek isteriz ki; halk sağlığının korunmasına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerine gönülden bağlı olan hekimler, kamuya sağlık hizmeti sunumundaki olası olumsuzluklar ve eksiklikler nezdinde eleştirilerde bulunmaktan çekinmeyecekler; hukuki değeri ve bağlayıcılığı da tartışmalı olan söz konusu gizlilik sözleşmeleri yada başkaca enstrümanlar, hekimleri asla susturamayacaktır.

Uygulama; yürürlükteki mevzuatın bağlayıcı hükümlerine aykırılığı nedeniyle, hukuki bir değer ve geçerlilik taşımadığı gibi; kamu çalışanlarının hukuki güvenceye sahip temel hak ve kazanımlarının da gaspı niteliğindedir. Öte yandan anılan keyfi uygulama ile, hukuki güvenceye sahip temel hak ve özgürlükler ağır bir şekilde ihlal edilmektedir.

Bu kapsamda hekimler, söz konusu sözleşmeleri imzalamaktan çekinme hakkına sahiptir ve/veya “İş bu metinde yer alan muğlak, kapsamı belirsiz ve hukuka aykırı hükümlere karşı, üst bağlayıcı norm niteliğindeki ilgili mevzuat hükümleri ile hukuki güvenceye sahip temel hak ve özgürlüklerime, mesleki ve deontolojik hak, görev ve sorumluluklarıma dair çekincelerimi ve her türlü hakkımı saklı tutuyorum” şeklinde bir itiraz kaydı düşerek imza edebilirler.

Odamız, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Ankara Valiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuştur ve konunun takipçisidir.

Söz konusu sözleşmeleri imzalamaları yolunda baskı gören ve/veya bu sözleşmeler nedeniyle olası yaptırımlara tabi tutulacak meslektaşlarımıza, odamız tarafında gerekli hukuki destek verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

*TTB'nin konuyla ilgili 10.02.2016 tarihli görüşü

 

*Ankara Tabip Odası'nın Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne konu ile ilgili yazdığı yazılar: