Bilkent Şehir Hastanesi’nde Görev Yapan Hekimlerin Emeklerini Karşılıksız Bırakan, Onları Angaryaya Zorlayan Uygulamalara Karşı Harekete Geçildi

Bilkent Şehir Hastanesi’nde Görev Yapan Hekimlerin Emeklerini Karşılıksız Bırakan, Onları Angaryaya Zorlayan Uygulamalara Karşı Harekete Geçildi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanede görev yapan eğitim görevlisi meslektaşlarımıza resmî olarak çalışma listesinde icap nöbeti yazılmayacağı duyurulmuştur. Ancak bu meslektaşlarımıza kendilerine yapılan çağrılara icap etmeleri gerektiği yine aynı duyuruda ifade edilmiştir. Başhekimliğin ilgili yazısında bu tasarrufa gerekçe olarak döner sermaye bütçesindeki bozulma gösterilmiştir.

Şüphesiz her meslektaşımız, gerçekçi bir ihtiyaç ve meslektaşlarının uygun çağrısı durumunda, mesai sınırlarını dikkate almaksızın teşhis ve tedavisi süreçlerine katılım ve katkıda bulunmayı, meslek geleneklerimizin ve deontolojinin bir gereği olarak görmektedir.

Ancak bir hekimin, emeği ile geçimini sağlayan bütün çalışanlar gibi her durumda emeğinin karşılığını eksiksiz alması; idari makamların da, mali sıkıntılar gibi nedenlerle kamu çalışma rejiminde çalışanların ücret hakkını gasp edecek ve angarya teşkil edecek keyfi işlem ve tasarruflardan kaçınması, yine hukukun ve çalışan haklarının bir gereğidir.

ATO ve Bilkent Şehir Hastanesinde çalışan hekimler olarak; bu hastanede görev yapan eğitim görevlisi konumundaki meslektaşlarımızın bundan böyle gerçekte fiili bir icap nöbetine tabi tutulacakları, ancak karşılığında hak ettikleri ücret ve izinlerden yoksun kılınacakları yolunda, haklı tespit ve kaygılar taşımaktayız. Bu kapsamda Odamız, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği ile Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunmuş; çalışanların ücret ve izin hakkını güvenceye alan temel hukuki ilke ve kuralları dikkate sunmuştur.

Bu kapsamda idari makamlar; bilinen temel hukuki ilke ve kurallara uygun bir biçimde, her durumda hekimlerimizin ücret ve izin haklarını gözeten bir tutum sergilemekle yükümlüdür ve aksi yöndeki işlem ve tasarruflar, hukuka kesin aykırılığı yanında, sorumlu idareciler nezdinde hukuki ve hatta cezai sorumluluk da doğuracaktır.
Sürecin takipçisi olacağımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız …

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu