Serbest meslek erbabı olan hekimlerin Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) düzenlemeleri hakkında bilgi notu

Serbest meslek erbabı olan hekimlerin Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) düzenlemeleri hakkında bilgi notu

Serbest meslek erbabı olan hekimlerin 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-5.pdf) ile 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbestmeslek makbuzlarını Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemeleri zorunda olacaktır.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak, muayenehane işleten hekimlerden,

•01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihine,

•01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlamış/başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına dâhil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-SMM düzenlemeleri ilgili Tebliğ uyarınca zorunludur.

Hekimler e-SMM uygulamasına giriş yapabilmek için, ister e-imza aracı alabilir veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.

e-SMM’yi düzenlemek için herhangi bir program satın almaya gerek yoktur; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında (https://earsivportal.efatura.gov.tr/ linkinde) yer alan e-SMM portalından ücretsiz olarak yararlanabilirler.