Şule Çet Davası Hakkında Bilgi Notu

Şule Çet Davası Hakkında Bilgi Notu

Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve buna dayanak olarak düzenlenen TTB Disiplin Yönetmeliği’ne göre tabip odaları meslektaşları hakkında 3 şekilde inceleme başlatabilirler.
 
1- Bir yurttaşın şikayet üzerine.                                     
2- TTB Merkez Konseyin bildirimi üzerine.
3- Kamuoyunda, basından yer alan haberler üzerine re’sen.
 
İlgili odanın incelemesi neticesinde Yönetim Kurulu tarafından soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda bir karar verilir ve soruşturma açılması durumunda ilgili branştan bir muhakkik görevlendirilir.
 
Muhakkik tarafından yürütülen soruşturma, delillerin toplanması, soruşturulan kişiden, gerekirse şikayetçiden ve tanıklardan ifade alınması ve tüm bunlar üzerine soruşturmacının değerlendirmelerini içeren bir fezlekenin Yönetim Kurulu’na sunulması ile sonuçlanır. Fezlekeyi inceleyen Yönetim Kurulu, kovuşturma açılıp açılmayacağı konusunda bir karar verir ve disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmesi durumunda dosyayı Onur Kurulu’na sevk eder. Yönetim Kurulu veya Onur Kurulu fezlekede yer alan öneri ile bağlı değildir. 
 
Odanın Onur Kurulu (seçimle iş başına gelirler, 5 kişiden oluşur ve minimum 10 yıllık  mesleki deneyim şartı aranır) dosyada yer alan tüm bilgi ve belgeleri ve muhakkikin raporunu inceleyerek kara verir. Onur Kurulu ceza verilmesine yer olmadığına veya bir cezai yaptırım uygulanmasına karar verebilir. TTB Disiplin yönetmeliğine göre cezai yaptırıma karar verilmesi durumunda uygulanabilecek üç çeşit yaptırım vardır. Bunlar 3.maddede belirtilen uyarma cezası, 4.maddede belirtilen para cezası ve 5.maddede yer alan geçici olarak meslekten alıkoyma cezasıdır. İlgili madde hükmüne göre geçici olarak meslekten alıkoyma cezası 15 günden 6 aya kadar uygulanabilmektedir. Ancak ve ancak aynı kişinin bir oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkoyma cezası alması durumunda, meslek uygulamasından sadece o oda bölgesinde geçerli olmak üzere sürekli olarak alıkonulması kararı verilebilmektedir. Tabip odaları Onur Kurulları kararlarına karşı Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu nezdinde itiraz mümkündür. Meslekten men cezaları ise itiraz edilmese dahi Yüksek Onur Kurulu tarafından incelenir. Yüksek Onur Kurulu’nun bozma kararı vermesi durumunda Onur Kurulu durumu tekrar inceler, onama kararı verilmesi üzerine ise tarafların idari yargı yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. 
 
Basına yansıyan olayda odamız tarafından yapılan inceleme yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda sonuçlanmış olup karar henüz TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından değerlendirilmemiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.