10 Aralık İnsan Hakları Günü

10 Aralık İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi tam 72 yıl önce kabul edildi. 10 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan BM Genel Kurulunda kabul ve ilan edilen Evrensel Bildirge’yi Türkiye; 27 Mayıs 27 Mayıs 1949 tarihli Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe koydu.

Barış, adalet, özgürlük, eşitlik, insan onuru ve bütün bunların güvencesini temel alan bu bildirge; ideal insan hakları ve demokrasi mücadelesi oluşturma yolunda uluslararası bir rehber olmakla birlikte gelinen noktada hak ihlallerinin en büyük sebepleri olan savaşları önlemede, mülteci sorunlarında, yoksulluk ve adaletsizlikle mücadelede, her türlü ayrımcılığı engellemede, ekolojik ve kültürel mirasın korunmasında yetersiz ve etkisiz kalmaktadır.

Devletlerin demokrasi, insan hakları, adalet, hak ve özgürlükleri askıya almaları sonucu dünyanın her yerinde halklar taleplerini yükselttikçe şiddet ve insan hakları ihlalleri sistematik hale getirilmektedir. Bu durum ne yazık ki ülkemiz için de geçerlidir.

Yaşam hakkı, adil yargılanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ve cezasızlık, işkence ve kötü muameleye maruz kalma, beslenme, barınma, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık ve eğitim hakkına erişimde zorluklar, çalışma hakkı, yoksulluk, mülteci olmak, etnik köken, inanç, cinsel yönelim nedeniyle yaşanan hak ihlalleri, cezaevlerinde yaşanan fiziksel ve psikolojik nedenli ihlaller, toplantı ve gösteri özgürlüğü ile ilgili yasaklar, seçme ve seçilme ile ihlaller, sağlıklı ve temiz çevre, su ve doğaya erişimde zorluk, işçi hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili ihlaller, kadın, çocuk, engelli, yaşlı olma ile ilgili ihlaller, sosyal güvenliğe ulaşımda zorluklar hepimizin onurlu, eşit, özgür dünya tahayyülümüzün önündeki en büyük engellerdir.

Mücadelemizle önlenebilir olduğuna inandığımız eşitsizliklerin son bulması ve barış, demokrasi, insan hakları ile ilgili tüm ideallerimizi gerçekleştireceğimiz bir dünyada yaşamak dileğiyle.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu