Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı iletildi

Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı iletildi

Ankara’da 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Aile Hekimliği 2020/13'üncü Ek Yerleştirme işlemlerindeki kimi usulsüzlükler ve devamında yerleştirmelerin keyfiyetle iptal edilmesi, bu nedenle hekimler nezdinde oluşan mağduriyetler; Ankara Tabip Odası Yönetimi ve Hukuk Bürosu tarafından değerlendirilmiş ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

Bu kapsamda;

Öncelikle, söz konusu idari işlem ve tasarruf nezdindeki hukuka aykırılıklar ve usulsüzlükler tespit edilerek, gerekçeli biçimde idarenin bilgisine sunulmuştur.

Söz konusu keyfi idari işlem ve tasarruftan kaynaklı; ikameti, çocuklarının okulu, sosyal ve iş çevresi gibi birçok yaşamsal başlıkta yeni duruma göre değişikliklere giden hekimler nezdinde, özellikle iptal keyfiyeti sonrasında son derece ağır mağduriyetlere neden olunduğu; pandemi sürecinde büyük bir özveri ile görev yapan hekimler nezdinde ayrıca ciddi bir motivasyon kaybına da yol açıldığı, ayrıca idarenin dikkate sunularak; idare hukukunun temel ilkeleri ve hukuk devletinin temel gerekleri arasında, idarenin kendi kusurlu eylemi ile kişiler nezdinde yol açtığı zararları tazmin yükümlülüğünün bulunduğu ve bu kapsamda hekimler nezdinde oluşan maddi ve/veya manevi zararların tespiti ile ivedilikle giderilmesi ayrıca talep olunmuştur.

Ek Yerleştirme işlemlerinin iptal edilmesi; ancak bu yolda hekimlere, diğer ilgili kişi ve kurumlara ve de genel olarak kamuoyuna yeterli bilgilendirmelerin usulünce yapılmamasının; her durumda bu sürecin şeffaf, bilinebilir ve denetlenebilir bir biçimde yönetilmemesinin; hekimler ve kamuoyu nezdinde, eşitlik ve liyakat ölçütleri dışında kimi kişiler lehine kayırmacı uygulamaların yapıldığına dair haklı kaygılara da vesile olduğu dikkate sunulmuştur. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün 2020/13 üncü Ek Yerleştirme işlemlerinin iptali ve yenilenmesi keyfiyeti ve bunun yanında bütün iş ve işlemlerinde, çağdaş yönetişim ilkelerine uygun bir şeffaflığı yaşama geçirmesinin, başta Odamız olmak üzere ilgili paydaşlarla yakın bir diyalog ve işbirliğine gitmesinin önem ve gerekliliği, ayrıca beyan edilip talep edilmiştir.

Öte yandan, anılan sürecin yönetiminde ve olası sorun ve mağduriyetlerin giderilmesinde; idareden beklenen dikkat ve özenin gösterilmediği ve bu kapsamda; somut olay ve işlemler nezdinde şahsi sorumluluğu bulunan idari personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi ve gereğinde idari disiplin yaptırımların uygulanması talep edilmiştir.

Ankara Tabip Odası sürecin takipçisi olacaktır.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilen yazı için tıklayınız.