Oda Hakkında

1953 yılında 6023 sayılı yasa ile kurulan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) dört ana organı vardır. Bunlar; Tabip Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Büyük Kongre'dir. Ankara Tabip Odası bugün sayıları 65'e ulaşan Tabip Odalarımızdan birisidir. Üye sayısı 13.000'in üzerinde olup, sayı olarak ülkenin ikinci büyük Tabip Odasıdır. 

Tabip Odasının yasalarla kendisine verilmiş olan başlıca görev ve yetkileri: 

1- Hekimlerin haklarını korumak, yeni haklar alınması için mücadele etmek, 

2- Hekimlerin mesleki gelişimlerini (mezuniyet sonrası eğitim, sürekli eğitim gibi) sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

3- Tıp etiğini korumak, geliştirmek. Tıp etiğine aykırı davranışlarda bulunan hekimleri uyarmak ve cezalandırmak, 

4- Ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretmek, bu görüşleri yetkililere iletmek, 

5- Halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmaları yürütmek ve bu konunun diğer tarafları ile işbirliği yapmak, 

Ankara Tabip Odası’ nın yukarıda belirtilen sorumlulukları yerine getirebilmesi için seçimle gelen organların yanında (Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri), hekimlerin gönüllü olarak görev aldıkları komisyonlarda (Halk Sağlığı, Pratisyen Hekimlik, İşçi Sağlığı, Hukuk, İnsan Hakları, vb) Tabip Odası çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Odanın teknik çalışmaları komisyonlar tarafından yapılmaktadır. 

Ankara Tabip Odası üyeleriyle doğrudan ilişki içerisindedir. Odaya üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongre’ ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. Ankara Tabip Odası’ nın ana gelir kaynağı üye kayıtları olup hükümetten hiçbir yardım almaz. 

Ankara Tabip Odası; üyelerine yayınlar dağıtmakta, eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. Kimlik kartı, protokol defteri vb. Odamız tarafından verilmektedir. Bunların dışında ATO üyeliği, hekimlere meslektaşları ile bir arada olup, örgütlülüğün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir.