Aile Hekimliği Komisyon - Hakkında

Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu

ATO Aile Hekimliği Komisyon’u 15 günde bir düzenli aralıklarla toplantılar yapmaktadır.

 • Ankara’da 2010 yılında aile hekimliği uygulamasına geçiş sürecinde ATO Aile Hekimliği izleme ve değerlendirmesi yapılmaya başlanmıştır. 21 Mayıs 2010’da ATO Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Komitesi henüz aile hekimliği uygulaması başlamadan kurulmuştur.
 • 2011 başında ATO ASM ilçe temsilcileri toplantısında kararlaştırılarak oluşturulan ATO Aile Hekimliği Çalışma Grubu ilk bir buçuk yıl çalışmalarını pratisyen hekim komisyonu ile birlikte yapmıştır.
 • Şubat 2011’de ATO’da “Aile Hekimleriyle tanışma toplantısı” düzenlenmiş, mali müşavir ve avukatlarımız kanalı ile sorunlar için bilgilendirme yapılmış, daha o toplantıda mali müşavirimiz aile hekimliği sözleşmelerinden alınan damga vergilerinin neden usulsüz olduğunu belirtmiş ve örnek itiraz dilekçeleri hazırlamıştır.
 • Hekimlerden yerleştirmelerle ilgili çok sayıda şikayet gelmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’ne “Aile hekimliği puanlama ve yerleştirmelerinin şeffaf ve acil yapılmasının takipçisi olacağımızı” belirten bir yazı gönderilmiştir.
 • 28 Mayıs’ta “Aile hekimliği yerleştirme” sürecine dava açılmıştır.
 • 29 Mayıs sabahı Ankara’nın ilk aile hekimliği yerleştirme toplantısında ATO; aile hekimliğine geçen meslektaşlarına “sorunlarınızda yanınızdayız” başlıklı bir mektup ve aile hekimliği süreci ile ilgili bilgiler içeren bir broşür ulaştırmıştır.
 • 29 Mayıs’tan bu yana aile hekimlerinin aktif olarak kullandığı ve bilgilerini paylaştığı bir elektronik ortam oluşturulmuştur. Bu grupta 1100 hekim kayıtlıdır.
 • 28 Aralık 2010’da aile hekimlerinin A,B,C,D biçiminde sınıflandırılması uygulamasına karşı “Herkes A sınıfı hizmete layıktır” başlıklı basın açıklaması ve 5 0cak 2011’de “Tüm Yurttaşlara A Sınıfı Sağlık Hakkı Saygın Birinci Basamak Hekimliği İstiyoruz” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
 • 7 Ocak 2011’de Ali Tezel’in katıldığı “Aile Hekimliği Değerlendirme Paneli”,
 • 8 Ocak 2011’de TSM, VSD, AÇSAP hekimleriyle toplantı,
 • 24 Ocak 2011’de ASM birim temsilcileri seçimi,
 • 1 Mart 2011’de ATO aile hekimleri kokteyli,
 • 5 Mart 2011’de TTB Pratisyen Hekimler Kolu-ATO PHK Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
 • 8 Mart 2011 tarihinde Aile hekimleri sözleşme damga vergisi itiraz dilekçesi verilme çalışmaları başlatılmıştır.
 • Aynı dönemde Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Komitesi Aile Hekimliği Çalışma Grubu adını almıştır. Grupta ATO ASM temsilcileri doğal üyeler olarak bulunurken Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri de bulunmaktadır.

 

ATO Aile Hekimliği Mail Grubu, Aile Hekimleri tarafından yoğun bir ilgi ile izlenmektedir ve ortak sorunların paylaşıldığı, tartışmaların yapıldığı, değerlendirme ve çözümlerin önerildiği aile hekimlerinin buluşma ortamı haline gelmiştir.

Aile Hekimliği Çalışma Grubu düzenli aralıklarla çalışmalarını sürdürmüş 2012 yılında TTB bünyesinde Aile Hekimliği Kolu Kurulması ile birlikte ATO’daki AH çalışma grubu da Aile Hekimliği Komisyonuna dönüştürülmüştür.  ATO Aile Hekimliği Komisyonu düzenli aralıklarla toplanmaya çalışmış Aile Hekimliği gündemine ve gelişmelere ilişkin birçok etkinlik ve çalışmalarda bulunmuştur.

 • Pratisyen Hekimlik Derneği Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odasının ve Aile Hekimliği Komisyonu işbirliği ile birinci basamak Hekimlere yönelik eğitimler uygulanmıştır. Her oturuma 25-30 kadar birinci basamak hekiminin katıldığı, birkaç oturumla tekrarlanan interaktif eğitimler Ankara Tabip Odası mekanında gerçekleştirilmektedir ve bu eğitimlere olan yoğun ilgi devam etmektedir.

Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından eskiden beri düzenlenen eğitim toplantıları AH çalışma grubu katkıları ile devam etmiştir. Bu kapsamda Gazi Ünv. Tıp Fak.’nden Prof. Dr. Ufuk Beyazova  “Sağlam Çocuk İzlemi”, Gazi Ünv. Tıp Fak.’den Dr. Özlem Coşkun ve Prof. Dr. Canan Uluoğlu tarafından sunulan “Gebelikte ilaç kullanımı ve takibi” (11 Şubat 2012) ve Ege Ünv. Tıp Fak.’nden Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş tarafından sunulan “Aile Hekimliğinde Şiddet” konulu sunumlar ve eğitim toplantıları sayılabilir.

 • AH Komisyonu ve PH Derneği Ankara Şubesi ile birlikte aşağıdaki eğitim toplantılarının sunumunu sağlanmıştır:

o    Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi,

o    Birinci Basamakta EKG Kursu,

o    “Sağlam Çocuk İzlemi” Eğitim Toplantısı,

o    Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı Kursu,

o    Birinci Basamakta Diyabet Tanı/Tedavisi Ve İnsülin Kullanımı Kursu,

o    “Şişirilmiş Malpraktis = Şiddet”,

o    Kısa Nörolojik Muayene Kursu,

o    Birinci Basamakta CPR Kursu

 • Ankara Tabip Odası AHÇG üyeleri ve ATO Yönetimi tarafından, aile hekimlerine dayatılmak istenen nöbet angaryasına karşı 25 Haziran2012 de Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenlenmiştir.
 • Adli tabip uzmanları tarafından aile hekimlerinin muayene ve raporlamalarındaki adli sorumlulukları konusunda bir sunum,
 • Aile hekimlerine getirilen nöbet uygulaması ile ilgili, Aile Hekimlerine nöbet uygulaması protesto dilekçeleri toplanıp basın açıklaması,
 • ASM kiralarının ve demirbaş ücretlerinin belirlenmesi döneminde ATO avukatları ve mali müşaviri tarafından Aile hekimlerine bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 • ASM kira tahsilleri ile ilgili olarak Ecrimisil ifadesi ile işgaliye tahsilatı şeklinde ödemeye zorlanması ile ilgili olarak komisyon üyemiz tarafından açılmış davamız vardır.
 • Okullardaki öğrencileri bedensel aktiviteleri ile ilgili istenen sağlık raporları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığına görüş yazısı gönderilmiştir.
 • ASM de kaymakam tarafından şiddet gören arkadaşımız için basın toplantısı yapılmıştır.
 • Aile hekimlerinden SABİM şikayet sebepleri toplanıp raporlanmıştır, ATO şiddet hattı duyuruları artırılmıştır.
 • TTB Aile Hekimliği Kol kuruluş çalışmalarına destek verilmiş, “ATO Aile Hekimliği Talepler listesi” hazırlanmıştır.
 • Ocak 2013 yeni Aile Hekimliği yönetmeliği yayımlanır yayımlanmaz incelenerek olumsuzlukları yönünde rapor hazırlanmıştır.
 • Sporcu sağlığı konulu bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 • Sincan’da aile hekimlerine nöbet yazılması sırasında büyükşehir sınırları içinde olduğu halde neden adli tabiplik nöbeti tutturulduğu Adli Tıp Kurumu’na yazılı olarak sorulmuş, Sincan’da adli nöbetlerinin iptali sağlanmıştır.
 • AH komisyonu üyeleri olarak Kronik Hastalıklar Kongresi hazırlanması aşamasında katkı ve çalışmalar yapılmıştır.
 • 26 Ekim 2013 de aile hekimleri, ebe ve hemşirelere hastane acillerinde nöbet tutturulmasını öngören Torba Yasa’ya karşı Sağlık Bakanlığı önünde TTB Aile Hekimliği Kolu ile birlikte Kırmızı Kart eylemi ve basın açıklaması yapılmıştır.
 • 23 Kasım 2013’te Aile Hekimliği Derneklerinin yaptığı basın açıklaması ve Ankara buluşmasına destek açıklaması yapılmıştır.
 • 4 Aralık 2013’te İstanbul Aile Hekimliği Derneği ve İstanbul Tabip Odası’nın bir günlük iş bırakma eylemi desteklenmiş ve Ankara’da uygulanması için çaba gösterilmiştir.