Aile Hekimliği Komisyonu Faaliyetleri

Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu 2020-2022 Dönemi Faaliyet Raporu

Aile hekimliği alanındaki yasal düzenlemeler ve idarenin bazı uygulamaları sonucunda gerçekleşen ve olası gerçekleşecek olan hekimlerin hak kayıpları için mücadele komisyonun bu dönem üzerinde durduğu alanlar olmuştur.

29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile Sağlıkta Dönüşüm Programında yeni bir faza geçildiği anlaşılmakta, yönetmelikle sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve iş güvenceleri kısıtlanarak özlük haklarında kayba uğratılmaktadır. Ceza Yönetmeliği olarak nitelendirdiğimiz yasal düzenlemenin geri çekilmesi yönünde hem vatandaşlarımızı hem de meslektaşlarımızı bilgilendirici çalışma ve eylemler yürütülmüştür. Bu bağlamda Aile Hekimliği Ödeme ve Ceza Sözleşme Yönetmeliği konulu ATO ve TTB Hukuk Bürosu ile birlikte Webinar düzenlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kol toplantılarına katılarak diğer iller ile de ortak hareket edilmiş, İzmir’de gerçekleşen Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal edilsin eylemine katılarak destek verilmiştir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü birçok Aile Sağlığı Merkezinin fiziki şartlarının yetersizliği yurttaşların nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasına engel teşkil etmekteydi. Ankara merkez ve ilçelerinde toplam 20 Aile Sağlığı Merkezinin yıkılma tehdidi altında olduğu bilgisi alınarak yerel mülki ve idari yapılarla birlikte çalışarak aile sağlığı merkezi çalışanlarının da hizmet alan yurttaşların da mağdur olmadan kamu binalarında hizmetin aksamaması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu binalarında yeterli fiziki şartlara sahip ortamlarda güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi gerektiği tekrar tekrar dile getirilmiştir. Bu konu özelinde 20.01.2022 tarihinde “ Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Güvenli Sağlık Hizmeti Sunumuna Uygun Kamu Binalarında Sunulmalıdır” başlıklı basın açıklaması düzenlenmiştir.

Covid-19 Pandemisinin zorlu şartlarına rağmen yetmişi geçen sayıda aile sağlığı merkezi ziyaret edilmiş üyelerimizle etkileşim kurulmuştur. Bu etkileşim ayrıca örgütlenme ve diğer örgütlerle ilişkilere de yansıtılarak birinci basamak alanındaki dernek ve sendikalar ile birlikte kurumsal ortaklıklar kurularak beraber mücadele zemini oluşturulmuştur. 

Aile Hekimliği ve Pratisyen Hekim Komisyonu 2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu

Komisyon toplantıları, düzenli olarak 15 günde bir Ankara Tabip Odası’nda yapılmıştır.
Aile Hekimliği Komisyonu olarak ‘Cumartesi Nöbetleri’ ile ilgili güncel değerlendirmemizi yeni yasal düzenlemeler
ve TTB Merkez Konseyi’nden sağlanan bilgi notu ile birlikte, Aile Hekimleri ile 05 Ağustos 2016
tarihinde paylaştık. Sahadaki hekim arkadaşlarımızın, OHAL dönemi ve Mecliste yasalaşmayı bekleyen yasa
hükmünü dikkate alarak Cumartesi nöbetleri konusundaki değerlendirmelerini daha sağlıklı yapacakları inancıyla
bilgilerine sunduk.
Aile hekimlerinin işçi sağlığı ile ilgili yükümlülükleri konusunda 16 Ağustos 2016 tarihinde web sayfamızda
yapılan açıklama ile meslektaşlarımızı bilgilendirdik.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılı Ocak ayından itibaren zorunlu hale getirilen, Aile Sağlığı Merkezlerinde,
Aile Hekimlerine ve ASM çalışanlarına “her ay asgari 8 saat nöbet” uygulaması, son çıkarılan torba yasa ile
ortadan kaldırıldı. Konunun baştan itibaren takipçisi olduğumuz Zorunlu Cumartesi Nöbetleri’nin kaldırıldığı
bilgisi meslektaşlarımızla paylaşıldı.
En önemli sorunlardan biri aile hekimliği birimi başına düşen nüfusun 4000’den 2200’e indirilmesi idi.
Bu konu çok önemli ve mutlaka desteklenmesi gereken bir konu iken bu sistemde hekimlerin iş barışını bozduğundan,
yeni aile hekimliği birimlerinin kiralanması, döşenmesi sorunu aşılamadığından ayrıca iyi planlama
yapılmadığından hala çözüm üretilememiştir. Komisyonumuz bu konuda aile hekimliği kolu ile birlikte basın
açıklamaları düzenlemiş, dergi ve gazetelere yazılar hazırlamıştır.
TTB Merkez Konseyi’nin çağrısı üzerine 1. basamak sağlık örgütleri bir araya geldi, yaşanan sıkıntılar ve
alınması gereken önlemler tartışıldı. Komisyonumuz sürecin takibini yapmakta ve gelişmeleri aile hekimleri ile
paylaşmaktadır.
Komisyon faaliyetlerini daha geniş çevrelere duyurabilmek için merkezden başlamak üzere ilçe toplantıları
yapılmasına karar verilmiş ve çalışmalar devam etmektedir.
13 Mart 2017 tarihinde Sincan 1 No’lu ASM’de, çevre ASM’lerden de gelen doktorlar ile bir araya gelindi.
Toplantıya katılan hekimlerle birinci basamakta yaşanan sorunlar, tabip odasından beklentiler ve çalışma ko-
şulları tartışıldı. Toplantı sonunda hekimlerin güç birliği içerisinde olması, bunun için tabip odası ile hekimlerin
daha sık buluşması gerektiği ve bölgesel hekim meclisi çalışmalarının yapılması dile getirildi.
Şiddet bu yılda da yakıcı bir sorun olmaya devam etti. Aile hekimi olan Aksaray’da çalışan Dr. Hüseyin Ağır,
29 Mart 2017’de, birlikte çalıştığı hemşiresinin kocası tarafından öldürüldü. İş barışını bozan bu sistemin derhal
kaldırılması talebimizi, 15 Nisan 2017 tarihinde Halk Sağlığı Kurumu önünde yaptığımız basın açıklaması
ile dile getirdik.
17 Aralık 2017 tarihinde ATO’da Aile hekimlerinin sorunlarının tartışıldığı pazar kahvaltısı yapıldı.
19 Şubat 2018 tarihinde TTB’de düzenlenen Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu’na
katılım sağlandı.
Bu dönemde açılan yeni birimlere kayıtlı nüfus problemi, hizmet binası ve donanımı sorunları nedeni ile yerleştirme
ve başvuru olamamış, ek iş yüküne rağmen hekimler aşırı kayıtlı nüfusla birlikte çalışmaya devam
etmişlerdir. Bu konudaki açıklamamız hem tarafımızdan yayın organımızda hem de TTB tarafından açıklanan
Aile Hekimliğinde Ne dediler Ne oldu başlıklı broşürde dile getirildi.

Son günlerin tartışmalı uygulamalarının masaya yatırıldığı Aile Hekimliği komisyon toplantısı yapıldı

  • 18/09/2018 

Yeni dönem Aile Hekimliği Komisyon toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Vedat Bulut, yönetim kurulu üyeleri Dr. Gül bakır ve Dr.Gülgün Kıran, TTB Aile Hekimliği Kol Yürütmesi üyesi Dr.Filiz Ünal, ATO komisyon yürütmesinden Dr.Zafer Çelik ve aile hekimleri Dr.Serdar Kozludere, Dr. Binnaz Başaran, Dr. Ümit Öztoprak ve Dr. Gülçin Bozgan’ın katılımı ile 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Ankara Tabip Odası’nda yapıldı.

Gündem konularından Şarbon Hastalığına ilişkin odamızın yaptığı Gölbaşı Ahiboz çiftliği ziyareti, basın açıklaması, hekim eğitim toplantısı hakkında aile hekimlerine bilgi verildi.

Şarbon broşürleri çalışma bölgelerinde halka dağıtılmak üzere aile hekimlerine teslim edildi.

Şarbon Hastalığı ile ilgili 1.Basamak hekimlerine yönelik olarak Pratisyen Hekim Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği bir eğitim planlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulması planlanan Aile Hekimliği Check Up uygulaması tüm yönleri ile tartışılarak maliyeti, Aile hekimlerince zaten yapılmakta olan Periyodik muayeneler ve hasta takipleri gibi uygulamalara alternatif teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek komisyonca açıklanan yazıda belirtildiği gibi, anlamlı bir uygulama olmadığı görüşü paylaşıldı. Kışkırtılmış bir hasta talebi yaratarak şiddete zemin hazırlayabileceği kaygısı dile getirildi.

Aile Hekimliği uygulamalarına ilişkin iş yükü analizi yapılması, aile hekimliği uygulamalarının hukuksal zemindeki yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bunların 6 Ekim’de yapılacak kol toplantısına da öneri olarak götürülmesi kararlaştırıldı.

TTB Aile Hekimliği Kol toplantısına iletilecek önerilerin ( Erişkin ve Riskli Aşılama uygulamaları, Aile Hekimliği uygulamalarının iş yükü analizi ) belirlenmesi ile toplantı sona erdi.

Aile Hekimliğinde “Check-Up” Uygulaması hakkında bilgi notu