Özel Hekimlik Komisyonu Faaliyetleri

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL MUAYENEHANE AÇACAK HEKİMLER İÇİN GÜNCEL BAŞVURU EVRAKLARI-2021

MUAYENEHANE BAŞVURU KLAVUZU indirmek için tıklayınız

ÇALIŞMA BELGESİ İÇİN HEKİM DIŞI SAĞLIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER  indirmek için tıklayınız

1-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız

2-UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız

3-ZORUNLU  İLAÇ LİSTESİ indirmek için tıklayınız

FİZİKİ ŞARTLAR indirmek için tıklayınız

 

 

2018 Yılı, "Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı"

1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihlerinde geçerli olacak, Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı, 6.49 olup, muayene için hesaplanış şekli aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Asgari Muayene Ücreti Hesaplanış Şekli:

6.49x25=162.25 TL+%8KDV=175.23 TL (Asgari Muayene Ücreti)

“TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2018 Katsayı Listesi” için tıklayınız.

 

Özelde Çalışan Hekimlerle Toplantı-7 Kasım 2016

Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından ATO’da 7 Kasım Pazartesi günü bir toplantı yapıldı. Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, muayenehane hekimleri, özel hastane hekimleri, özel hastane temsilcileri ve sigorta şirketi temsilcileri katıldı. Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Atila Ilıman TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Katsayı konusunda görüşler paylaşılarak özellikle hekim muayene değerlendirme puanının düşüklüğünden bahsedildi. Ankara için 2016 yılında geçerli kılınan 5.3 lük katsayının güncel değerlendirmede 5.9-6.0 civarında olmasının uygun olabileceği belirtildi.

Ardından birden fazla ilde çalışma, iş ve ücret güvencesi, işveren-hekim uzlaşmazlığı, sigorta ve Malprtaktis konusunda eğitim, hekimlik alanı ile ilgili davalarda bilirkişilik konuları katılımcılarla birlikte tartışıldı.

Toplantı sonunda tartışılan konular hakkında çözüm üretebilmek için sağlık hukuku gibi bir çalışma gurubunun oluşturulmasının faydalı olabileceği belirtildi.

Katsayı ile ilgili değerlendirmeler de Türk Tabipleri Birliği’ne iletildi.

 

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 

Bilindiği gibi, sağlık alanında mevzuatın belirlediği sınırlar içinde tanıtım yapmak mümkün olmakla birlikte, bu alanda reklamın yaratacağı olumsuz etkileri öngören yasa koyucu, insan sağlığı ve bu kapsamda insan haklarını korumak, insanların kar, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmelerini engellemek amacıyla reklamı yasaklamıştır. Buna karşın reklam yasağının her türlü mecrada ihlal edildiği görülmektedir. Kural ihlalleri, diğer alanların yanı sıra yoğun bir şekilde elektronik ortamlarda da göze çarpmaktadır.

Kuralların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve standartların oluşturulabilmesi amacıyla, hekimler ve sağlık kuruluşlarına rehberlik etmek üzere Hekimler İle Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan bu kılavuz, 10-11 Haziran 2016 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilmiştir. 

 

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere mevzuatın sağlık hizmetlerinde tanıtımın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri gözetilerek aşağıdaki uygulama esasları belirlenmiştir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile bütün hekimler bu ortamın kullanımında sağlık hizmetinin özelliği ve tıp mesleğinin saygınlığını dikkate alarak kendilerini bu ilke ve kurallarla bağlı sayarlar.

 1. Hekimler, yürüttükleri mesleki faaliyete, sağlık kurum ve kuruluşları da sundukları sağlık hizmetine ilişkin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde internet ortamında yer alabilirler. Bu konuda sosyal medya mecralarının kullanımı da aynı ilkelere tabidir.
 2. Hekimler internet sitelerinde ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığı ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvan dışında bir isim ya da ibare kullanamazlar.
 3. Sağlık kurum ve kuruluşları, ruhsatında kayıtlı isim dışında herhangi bir isim ya da ibareye yer veremez. Hangi branşlarda hizmet verildiğini, adresini, iletişim bilgilerini, çalışma saatlerini ve sağlık personelinin adını, soyadını, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığını ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvanını belirtebilirler.
 4. Hekimler, internet sitelerinde “kişisel bilgiler”  başlığı altında, aldığı eğitimlere, 1219 sayılı Yasada belirlenen uzmanlık alanında kazanılmış uluslararası yeterliliklerine/unvanlarına, bilimsel yayınlarına, bilimsel toplantılardaki konuşmalarına, düzenlediği toplantılara, ödüllerine, yerli ve yabancı uzmanlık dernek ve kuruluşlarına üyeliklerine, idari ve danışmanlık görevlerine yer verebilirler.Hekimler, meslek uygulamaları ile ilişkilendirmeksizin mesleki olmayan etkinliklerine de yer verebilirler.
 5. Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yönelik içerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.
 6. Her bilgilendirme sayfasının altında "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz." ifadesi, en az diğer yazılarla aynı puntoda ve kolaylıkla fark edilebilir biçimde yer almalıdır. Günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, hatalı ya da doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez.
 7. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren (ifade, yazı, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) ögelere hiçbir şekilde yer verilemez.
 8. Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz. Hasta mahremiyetinin korunması için her türlü önlem alınır.
 9. Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz.
 10. Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.
 11. Deontoloji kurallarına ve hasta haklarına uymayan, abartılı, insanları yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırı ifadeler kullanılamaz.
 12. Meslektaşlar ve/veya sağlık kurum ve kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, reklam niteliğinde, kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön plana çıkaran, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen ibarelere yer verilemez.
 13. Hekim hakkında veya sağlık kurum ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlık personeli hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimine, teşekkür ilanlarına yer verilemez.
 14. Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.
 15. Muayenehane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının fiziki ortamı ile tıbbi cihaz veya donanımlara ilişkin ifade ve görüntüler kullanılamaz.
 16. İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz. Bu yolla hasta, belirli bir hekim ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilemez.
 17. İnternet ortamındaki siteler/forumlar kullanılarak hasta yönlendirilemez, aracılık faaliyeti yapmakta olan sitelere üye olunamaz, ticari kuruluşlardan bu nitelikte bir hizmet alınamaz.
 18. Arama motorlarında internet sitesinin bulunabilir olması için hekimin veya sağlık kurum ve kuruluşunun ruhsatında yer alan bilgiler dışında anahtar kelimelere yer verilemez.
 19. Herhangi bir ücret, kampanya ya da indirim bilgisine veya hizmetin ücretsiz olduğuna ilişkin ifadelere yer verilemez.
 20. Tüm kurallar internet sitesinin yabancı dillerdeki görünümleri için de geçerlidir.
 21. Bu kılavuzda yer almayan durumlar, 1219 sayılı Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
 22. Burada belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılır

Özel Hekimlik Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu


ATO Özel Hekim Komisyonu olarak 2016–2018 yılları içerisinde de özel hekimliğe özgü kurumlar olan
muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, laboratuvar, poliklinik, diyaliz merkezi vb. kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın
sorunlarının tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunduk.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olduklarından işsiz kalan
ve başka sağlık kuruluşlarında çalışmaları yönünde engeli olmayan meslektaşlarımızın hukuki ve özlük hakları
konusunda hukuk büromuzun da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
12 Haziran 2017 tarihinde, Özel Arte Cerrahi Hastanesi’nde meslektaşlarımızın ödemelerinde gecikme ve
haksız işten çıkarma nedeni ile hastane yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirilerek konunun hukuken takipçisi
olduğumuzu ve meslektaşlarımızın arkasında olduğumuzu bildirdik. Özel Arte Cerrahi Hastanesi’nde çalışan
meslektaşlarımızdan emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri ücretlerinin ödenmediği ve bu nedenle ağır mağ-
duriyetler yaşadıkları yolunda odamıza şifai başvuru ve yakınmalarda bulunulması üzerine 20 Şubat 2018’de
sorunun çözümü ve hekimlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğine
dair bir yazı gönderilmiştir.
Hukuk büromuz tarafından sürekli olarak özel sektörde çalışan hekim arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri ve iş
hukukunu ilgilendiren sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunulmuştur.
TTB Özel Hekimlik Komisyonu Yürütmesi’nde bulunarak 12 Kasım 2017 tarihinde “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza
Çözüm Arıyoruz” Çalıştayı’na katılarak sorunlarımıza çözüm yolları aramaya odaklandık. Özel hekimlik
alanında faaliyet gösteren hekimler arasında iletişimi kuvvetlendirmek, sahada yaşanan olumlu/olumsuz
gelişmeleri, haberleri paylaşmak, özlük/ demokratik haklarla ilgili bilgilendirmek ve yaşanan deneyimlerin
ortaklaştırılarak bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek üzere www.ozelhekimlik.org adresli bir iletişim portalı-
nın üyelerimize duyurulmasını sağladık. Yine aynı portal üzerinden, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere
yönelik, hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunlarını ve tabip
odalarından beklentilerini öğrenmeye yönelik yine muayenehanelerde çalışan hekimlerin, ruhsatlandırma,
reklam tanıtım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarının tespiti amacıyla düzenlenen
halen çözümleme çalışmaları süren ankete üyelerimizin katılımını sağladık.
Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayı belirleme çalışmalarına katılarak olması gereken taban katsayı ve
ücretlendirmeler konusunda katkıda bulunduk.