Ankara Tabip Odası / Halk Sağlığı Komisyonu

Halk Sağlığı Komisyonu

ANKARA TABİP ODASI-HALK SAĞLIĞI KOMİSYONU

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1: Bu Yönerge’nin amacı, "Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu"nun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma koşullarını vb. kuralları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu Yönerge, "Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu"nun oluşumu, üye yapısı ve kaydı, organları, toplanma ve çalışma koşulları, karar üretme süreçleri ile görev ve yetkileri, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ile ilişkilerini düzenler.

DAYANAK

Madde 3: Bu Yönerge'nin yasal dayanağı, 6023 sayılı Türk Tabipleri Yasası'nın 4. ve 28. maddeleridir. Anılan yasa maddeleri bağlamında; bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını Ankara Tabip Odası Yönetim Kuruluna (ATO-YK) sunmak, Halk Sağlığı alanında etkinliklerde bulunmak ve Oda Yönetim Kurulu'na teknik destek sunmak üzere, "Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu (ATO-HSK)" oluşturulmuştur.

Madde 4: Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu (ATO-HSK); Ankara Tabip Odası üyesi Halk Sağlığı Uzmanları, Halk Sağlığı alanında doktora veya yüksek lisans derecesi olan hekimler ile değişik tıp dallarında uzman veya pratisyen olup, ATO-HSK etkinliklerine katkılarda bulunabilecek ATO üyelerinden oluşur.

Madde 5: ATO-HSK'nda çalışmak isteyen ATO üyesi hekimler, Komisyon'a başvururlar. ATO-HSK üyeleri, kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı ve yazman ile dört üyeyi, yedi kişilik Yürütme Kurulu olarak iki yıllığına seçer. Komisyonu Başkanı, yokluğunda Başkan Yardımcısı temsil eder.

Yürütme Kurulu'nda boşalmalar aynı yöntemle doldurulur. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca 2 yılda bir yapılan olağan Oda seçimlerine koşut olarak, ATO-YK, Yürütme Kurulu'nun yenilenmesini isteyebilir. Halen görevde olan Komisyon, gelecek Oda seçimlerine dek görevde kalır. Oda Yönetim Kurulu yenilenme istemese de, Yürütme Kurulu iki yılda bir yeniden seçilir. Ardışık olarak Yürütme Kurulu'nda görev almak olanaklıdır.

ATO-HSK Yürütme Kurulu, verimli, etkin ve hızlı çalışmalar yapabilmek için gerektiğinde üyeleri arasından sürekli ya da geçici çalışma kümeleri kurabilir.

ATO-HSK ve Yürütme Kurulu çalışmaları için gerekli koşul ve olanaklar; ATO-YK tarafından sağlanır, sekreterlik hizmetleri verilir. ATO-YK ve ATO-HSK Yürütme Kurulu arasındaki ilişkilerden, Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi sorumludur. Bu üye, gerektiğinde ATO-HSK Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir.

ATO Başkanı gerekli gördüğü durumlarda; ATO-YK gündeminin ilgili maddelerine ilişkin olarak, bilgi ve görüşlerini almak üzere, ATO-HSK üyelerinden konuyla ilgili kişi ya da kişileri, ATO Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.

Madde 6: ATO-HSK, Yürütme Kurulunca günü belirlenmek üzere ayda en az iki kez, iki hafta arayla en az salt çoğunlukla kendiliğinden toplanarak kararlarını katılanların basit çoğunluğuyla alır. Yürütme Kurulu, gerektiğinde kendi Başkanı, ATO Başkanı veya yetkilendirdiği ATO-YK üyesi veya 5 (beş) Komisyon üyesi tarafından da toplantıya çağrılabilir.

ATO-HSK Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste üç kez özürsüz katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği, Komisyon Yürütme Kurulunca düşürülür, yerine yeni üye belirlenip davet edilir.

Toplantılar; ATO-HSK Başkanı, yardımcısı ve yazmanı tarafından önceden hazırlanan gündeme uygun olarak yürütülür. Toplantıda görüşler, sonuçlar ve kararlar yazman tarafından tutanaklaştırılır. Gerektiğinde düzenlenecek raporlar ATO-YK'na sunulur. ATO-YK Başkanı'nın isteği doğrultusunda:

  1. a) Çalışma Programı ve Yıllık Etkinlik Planıyla ilgili konularda, gerekli çalışmaları yapıp Oda Yönetimine rapor olarak sunabileceği gibi;
  2. b) Gündemdeki gelişmelerle ilgili çalışma sonuçlarını da, gerekirse Günlük Raporlar olarak, aynı biçimde sunar.
  3. c) ATO-HSK Yürütme Kurulu çalışmalarına, duyurularına, raporlarına ATO web sitesinde uygun yer ayrılır ve Oda görevlilerince gecikmeden sisteme yüklenir.

Madde 7: Bu Yönergeyi, Ankara Tabip Odası Başkanı ve Halk Sağlığı Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı birlikte yürütür.

YÜRÜRLÜK

Madde 8: Bu Yönerge, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun tarafından onaylanır, ATO web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer

16-12-2022, 16:27
Makaleye Geri Dön