Ankara Tabip Odası / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile veri sorumlusu sıfatıyla Kocatepe Mahallesi Mithatpaşa caddesi No:62/18 Kızılay/Ankara adresinde mukim Ankara Tabip Odası sıfatıyla kişisel verileriniz aşağıda açıklanan şekilde mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.   

1.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasak olup tarafımızca da özel nitelikli kişisel veri işlenmemekte ve toplanmamaktadır. Bu nedenle, sizlerin de özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica eder, paylaşmanız halinde politikamız gereği derhal imha edeceğimizi bildiririz.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Verisi : Adı, soyadı

İletişim Verisi : Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer : İşlem güvenliği verisi, tarayıcı bilgisi, IP adresi, web sayfası erişim log kayıtları vb.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Ankara Tabip Odası tarafından sunulan hizmetleri tanıtmak, sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapılabilmek, mesleki anlamda yaşanabilecek sorunlara ilişkin çözüm bulabilmek amacıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İşlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  sınırlı olmak kaydıyla;odamız tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla; birlikte çalıştığımız üçüncü taraf bilgi işlemcilere, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlara, danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve/veya yürütmek amacıyla işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, kanuni yükümlülüklerin ortaya çıkması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilecektir.Bunun dışında işlenen kişisel verileriniz üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Ankara Tabip Odası tarafından internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla, otomatik olan ya da olmayan yollarla,  fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.<

Ø  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Ø  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 
Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi  başvuru formunu doldurarak, 


BAŞVURU FORMU Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 224.43 Kb | Toplam İndirilme: 34
 

Kocatepe Mahallesi Mithatpaşa caddesi No:62/18 Kızılay/Ankara adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle ato@ato.org.tr posta adresine iletebilirsiniz.

18-12-2022, 14:14
Makaleye Geri Dön