Ankara Tabip Odası / Özel Hekimlik Komisyonu Faaliyetleri

Özel Hekimlik Komisyonu Faaliyetleri

Özel Hekimlik Komisyonu 2020-2022 Dönemi Faaliyet Raporu

Ülkemiz genelinde, özel sağlık hizmetlerinin 2021 Yılı ücretlerinin hesabında uygulanacak olan TTB-HUV Katsayısı Listesi oluşturulmasında  TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısına aktif katkı sunuldu. Özel hekimlik uygulama katsayısı Ankara’da 2021 yılı için 10,70 olarak belirlendi.

Muayenehane hekimlerine yönelik, dayanaksız ve hukuksal alt yapısı olmayan “ kişisel verileri koruma kanunu” kapsamında ağır bürokratik ve teknik süreci dayatan uygulamaya yönelik üyelerimiz hukuk büromuz avukatı Ayşegül Bulut Şahin tarafından 10 Mart 2021 tarihinde zoom üzerinden üyelerimize yönelik bilgilendirme yapıldı. VERBİS’e kayıt süresi 31 Aralık tarihine uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri tarafından yaşama geçirilen “muayenehane bilgi yönetim sistemi” adlı uygulama ile “muayenehanesi olan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında yapmış oldukları teşhis ve tedavi bilgileri” konulu bir yazı nezdinde idari makamlardan gelen kimi işlem ve taleplere de maruz kalmışlar; hekim-hasta ilişkisinin mahremiyetine dair deontolojik ilke ve kurallarla çatışan bu uygulama nedeniyle hekimlerimizden gelen bilgi ve destek taleplerine yönelik hukuki danışmanlık sunulmuş; öte yandan gerek bakanlık, gerekse il sağlık müdürlüğü nezdinde Odamızca gerçekleştirilen girişimlere hukuk büromuzla birlikte katkı sunularak, uygulamanın hukuk ve deontoloji ile çatışan yönlerine dair ihtar niteliğinde hukuki yazışmalar gerçekleştirilmiş, her durumda uygulamanın ivedilikle sona erdirilmesi talep olunmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanelerde yapılabilecek işlemler listesi çalışmalarına katkı sunuldu, görüşlerimiz iletildi.

Acilde nöbet tutan hekimlerimizin eksik yatan bayram nöbeti ücretleri nedeniyle yapmış oldukları başvuru üzerine, ilgili özel hastane başhekimi YK üyelerimiz tarafından ziyaret edilmiş, sonrasında mağduriyet giderilmiştir.

Son 20 yılda 13 kat büyüyen özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerimizin iş yükü ciddi boyutlarda artmasına karşın, aynı oranda artış mali haklarına yansımamış, bunun yanında fazla çalışma, mobbing, şirket kurdurulması gibi uygulamaların yoğunluğu ve de acil servislerde çalışan hekimlerimizin sorunlarına yönelik 24 Mart 2022 tarihinde “ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARI BÜYÜYOR” başlıklı basın açıklaması yapılmıştır. 

ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARI BÜYÜYOR

2020 yılında hekime yapılan başvurunun %42,2’si birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara yapılırken, %57,8’i ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime başvuru sayısı 2019 yılında 9,8 iken %26,5 azalarak 7,2 oldu.

247.273.830’u aile hekimliklerine olmak üzere birinci basamak sağlık kurumlarına yapılan toplam başvuru 253.119.935 olarak gerçekleşti.  Birinci basamakta kişi başına hekime başvuru 3.0 oldu.

75.433.870’i ( % 21.7 ) özel sağlık kurumlarına olmak üzere 347.141.196 başvuru ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmış olup kişi başına hekime başvuru 4.2 olmuş ve bütün basamakların başvuru oranı ise 7.2 olmuştur.

171.259 olan toplam hekimin 30.683’ü ( 26.499 uzman hekim, 4.184 Pratisyen hekim ) özel sağlık kuruluşlarında çalışmaktadır. Bu da toplamın yaklaşık % 18’ini oluşturmaktadır.

AKP iktidarı döneminde neoliberal sağlık politikalarının daha kararlı uygulanmasıyla, sağlık hizmetlerindeki metalaşma hızlanmış, hasta tam anlamıyla müşteriye dönüşmüştür. Destek ve teşviklerle çok hızlı büyüyen özel sektör başvuru sayısı, 2002 ‘de 5.697.170 iken 2020’de 75.433.870’e çıkarak 13 kattan fazla artmıştır. Bu devasa iş yükünü sırtlanan özel sektör hekimleri ve sağlık çalışanları büyümeden aynı oranda yararlanamadıkları gibi gittikçe artan iş yükü ve sorunlarla boğuşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve tıp fakültelerine bağlı hastanelerde çalışmakta iken, liyakatsiz idareciler, düşük ücretler, mobbing, şiddet, memuriyete son verme gibi gerekçelerle istifa eden, emekli olan, mecburi hizmeti biter bitmez kamu kurumundan ayrılıp özel sağlık hizmetlerinde çalışmaya bir anlamda mecbur bırakılan hekimleri çoğu zaman daha iyi koşullar beklememektedir.

Yetkililerin gerekli adımları atması için, özel sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sorunlarına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

ü  Öncelikli olarak hekimlere şirket kurdurulması, neredeyse tek çalışma biçimi olarak sözleşme önkoşulu olmuş durumda. SGK’lı ve kadrolu olarak çalışmanın getirdiği tazminat, ücretli izin ve rapor hakkı başta olmak üzere birçok hak kaybına yol açan bu durum sonlandırılmalı, buna paralel olarak, Aralık ayında Meclise getirilip geri çekilen yasada var olan, emekli olup çalışan hekimlerin maaş kesintisi son bulmalıdır.

ü  Bazı merkezlerde, özellikle taşeronlaştırılmış bölümler( acil servisler dahil ) başta olmak üzere ücretlerin geç ödenmesi önemli bir sorundur ve çözülmesi gerekir.

ü  SSK’lı olarak çalışan hekimlerin aldıkları maaş üzerinden/ tavandan primlerinin işveren tarafından yatırılması sağlanmalı, emekli olan BAĞ-KUR ve SSK hekimlerinin maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır.

ü  60 yaşından önce emekli olanlar için, tıp merkezlerinde olduğu gibi hastanelerde de kadro tanımlaması yapılmalıdır.

ü  Çoğu hastanede Cumartesi tüm gün çalışmanın mevcudiyeti önemli bir sorun olmaya devam etmekte, gün içinde yeterli dinlenme ve yemek arası olmaması insani sınırları zorlamaktadır.

ü  Poliklinik odasında hekime yardımcı olacak personel eksikliğinin yanında, poliklinik odalarının büyüklük ve havalandırma açısından yeterli olmaması, sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemesinin yanında, çalışan ve hasta sağlığı açısından da önemli bir sorundur.

ü  Özellikle hekim dışı çalışanların gerek hastane içinde gerekse hastaneler arası sirkülasyonunun fazla oluşu, hizmetin niteliği ve sürekliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

ü  Malpraktis davalarının artması ve tazminat yüksekliği, hekimleri yüksek riskli operasyonları yapma konusunda tereddütte sokarken, cerrahi branşların tercih edilmeyen, boşta kalan bölümler olmasına neden olmaktadır.

ü  Acil servislerde yeterli olmayan nöbet ücretleri, tatil ve bayram gibi farklı ücretlendirilmesi gereken günlerin normal nöbet gibi değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı, sömürüyü artırıcı bir durum oluşturmaktadır.

ü  Nöbetin 24 saat kesintisiz olması nedeniyle yemek, dinlenme ve diğer ihtiyaçlar için belirli bir zamanın olamaması nedeniyle, nöbetlerin en az iki hekimle tutulması sağlanmalıdır.

ü  Acil hekimine kat hekimliği, evde bakım gibi görevi olmayan hizmetler verilmemelidir.

ü   Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerde güvenli çalışma ortamları sağlanmalıdır.

ü  Kadro ve sabit bir maaşın olmaması, her hastanenin acil servis imkânlarının, çalışma koşullarının değişiklik göstermesi, hekimlerin çok sık hastane değiştirmesine neden olmaktadır. Bu nedenle kadrolu, iş güvenceli bir çalışmanın yaşama geçirilmesi gerekmektedir.


Hekimler ve sağlık çalışanları aleyhine gittikçe derinleşen sorunların bir an önce gerekli adımların atılmasıyla çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz.

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL MUAYENEHANE AÇACAK HEKİMLER İÇİN GÜNCEL BAŞVURU EVRAKLARI-2021 

MUAYENEHANE BAŞVURU KLAVUZU Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 186.82 Kb | Toplam İndirilme: 83

ÇALIŞMA BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 201.71 Kb | Toplam İndirilme: 84

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU FORMU Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 409.35 Kb | Toplam İndirilme: 79

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURU FORMU Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 413.8 Kb | Toplam İndirilme: 73
 
ZORUNLU  İLAÇ LİSTESİ Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 479.35 Kb | Toplam İndirilme: 79

FİZİKİ ŞARTLAR Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 554.49 Kb | Toplam İndirilme: 83
 

2018 Yılı, "Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı"

1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihlerinde geçerli olacak, Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı, 6.49 olup, muayene için hesaplanış şekli aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Asgari Muayene Ücreti Hesaplanış Şekli:

6.49x25=162.25 TL+%8KDV=175.23 TL (Asgari Muayene Ücreti)

“TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2018 Katsayı Listesi” için tıklayınız.

 

Özelde Çalışan Hekimlerle Toplantı-7 Kasım 2016

Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından ATO’da 7 Kasım Pazartesi günü bir toplantı yapıldı. Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu üyeleri, muayenehane hekimleri, özel hastane hekimleri, özel hastane temsilcileri ve sigorta şirketi temsilcileri katıldı. Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Atila Ilıman TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Katsayı konusunda görüşler paylaşılarak özellikle hekim muayene değerlendirme puanının düşüklüğünden bahsedildi. Ankara için 2016 yılında geçerli kılınan 5.3 lük katsayının güncel değerlendirmede 5.9-6.0 civarında olmasının uygun olabileceği belirtildi.

Ardından birden fazla ilde çalışma, iş ve ücret güvencesi, işveren-hekim uzlaşmazlığı, sigorta ve Malprtaktis konusunda eğitim, hekimlik alanı ile ilgili davalarda bilirkişilik konuları katılımcılarla birlikte tartışıldı.

Toplantı sonunda tartışılan konular hakkında çözüm üretebilmek için sağlık hukuku gibi bir çalışma gurubunun oluşturulmasının faydalı olabileceği belirtildi.

Katsayı ile ilgili değerlendirmeler de Türk Tabipleri Birliği’ne iletildi.

 

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 

Bilindiği gibi, sağlık alanında mevzuatın belirlediği sınırlar içinde tanıtım yapmak mümkün olmakla birlikte, bu alanda reklamın yaratacağı olumsuz etkileri öngören yasa koyucu, insan sağlığı ve bu kapsamda insan haklarını korumak, insanların kar, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmelerini engellemek amacıyla reklamı yasaklamıştır. Buna karşın reklam yasağının her türlü mecrada ihlal edildiği görülmektedir. Kural ihlalleri, diğer alanların yanı sıra yoğun bir şekilde elektronik ortamlarda da göze çarpmaktadır.

Kuralların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve standartların oluşturulabilmesi amacıyla, hekimler ve sağlık kuruluşlarına rehberlik etmek üzere Hekimler İle Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz hazırlanmıştır. Aşağıda yer alan bu kılavuz, 10-11 Haziran 2016 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilmiştir. 

 

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere mevzuatın sağlık hizmetlerinde tanıtımın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri gözetilerek aşağıdaki uygulama esasları belirlenmiştir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile bütün hekimler bu ortamın kullanımında sağlık hizmetinin özelliği ve tıp mesleğinin saygınlığını dikkate alarak kendilerini bu ilke ve kurallarla bağlı sayarlar.

 1. Hekimler, yürüttükleri mesleki faaliyete, sağlık kurum ve kuruluşları da sundukları sağlık hizmetine ilişkin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde internet ortamında yer alabilirler. Bu konuda sosyal medya mecralarının kullanımı da aynı ilkelere tabidir.
 2. Hekimler internet sitelerinde ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığı ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvan dışında bir isim ya da ibare kullanamazlar.
 3. Sağlık kurum ve kuruluşları, ruhsatında kayıtlı isim dışında herhangi bir isim ya da ibareye yer veremez. Hangi branşlarda hizmet verildiğini, adresini, iletişim bilgilerini, çalışma saatlerini ve sağlık personelinin adını, soyadını, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığını ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvanını belirtebilirler.
 4. Hekimler, internet sitelerinde “kişisel bilgiler”  başlığı altında, aldığı eğitimlere, 1219 sayılı Yasada belirlenen uzmanlık alanında kazanılmış uluslararası yeterliliklerine/unvanlarına, bilimsel yayınlarına, bilimsel toplantılardaki konuşmalarına, düzenlediği toplantılara, ödüllerine, yerli ve yabancı uzmanlık dernek ve kuruluşlarına üyeliklerine, idari ve danışmanlık görevlerine yer verebilirler.Hekimler, meslek uygulamaları ile ilişkilendirmeksizin mesleki olmayan etkinliklerine de yer verebilirler.
 5. Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yönelik içerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.
 6. Her bilgilendirme sayfasının altında "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz." ifadesi, en az diğer yazılarla aynı puntoda ve kolaylıkla fark edilebilir biçimde yer almalıdır. Günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, hatalı ya da doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez.
 7. Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren (ifade, yazı, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) ögelere hiçbir şekilde yer verilemez.
 8. Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz. Hasta mahremiyetinin korunması için her türlü önlem alınır.
 9. Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz.
 10. Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.
 11. Deontoloji kurallarına ve hasta haklarına uymayan, abartılı, insanları yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırı ifadeler kullanılamaz.
 12. Meslektaşlar ve/veya sağlık kurum ve kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, reklam niteliğinde, kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön plana çıkaran, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen ibarelere yer verilemez.
 13. Hekim hakkında veya sağlık kurum ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlık personeli hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimine, teşekkür ilanlarına yer verilemez.
 14. Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.
 15. Muayenehane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının fiziki ortamı ile tıbbi cihaz veya donanımlara ilişkin ifade ve görüntüler kullanılamaz.
 16. İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz. Bu yolla hasta, belirli bir hekim ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilemez.
 17. İnternet ortamındaki siteler/forumlar kullanılarak hasta yönlendirilemez, aracılık faaliyeti yapmakta olan sitelere üye olunamaz, ticari kuruluşlardan bu nitelikte bir hizmet alınamaz.
 18. Arama motorlarında internet sitesinin bulunabilir olması için hekimin veya sağlık kurum ve kuruluşunun ruhsatında yer alan bilgiler dışında anahtar kelimelere yer verilemez.
 19. Herhangi bir ücret, kampanya ya da indirim bilgisine veya hizmetin ücretsiz olduğuna ilişkin ifadelere yer verilemez.
 20. Tüm kurallar internet sitesinin yabancı dillerdeki görünümleri için de geçerlidir.
 21. Bu kılavuzda yer almayan durumlar, 1219 sayılı Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
 22. Burada belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılır

Özel Hekimlik Komisyonu 2016-2018 dönemi faaliyet raporu


ATO Özel Hekim Komisyonu olarak 2016–2018 yılları içerisinde de özel hekimliğe özgü kurumlar olan
muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, laboratuvar, poliklinik, diyaliz merkezi vb. kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın
sorunlarının tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunduk.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta olduklarından işsiz kalan
ve başka sağlık kuruluşlarında çalışmaları yönünde engeli olmayan meslektaşlarımızın hukuki ve özlük hakları
konusunda hukuk büromuzun da katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
12 Haziran 2017 tarihinde, Özel Arte Cerrahi Hastanesi’nde meslektaşlarımızın ödemelerinde gecikme ve
haksız işten çıkarma nedeni ile hastane yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirilerek konunun hukuken takipçisi
olduğumuzu ve meslektaşlarımızın arkasında olduğumuzu bildirdik. Özel Arte Cerrahi Hastanesi’nde çalışan
meslektaşlarımızdan emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri ücretlerinin ödenmediği ve bu nedenle ağır mağ-
duriyetler yaşadıkları yolunda odamıza şifai başvuru ve yakınmalarda bulunulması üzerine 20 Şubat 2018’de
sorunun çözümü ve hekimlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli özenin gösterilmesi gerektiğine
dair bir yazı gönderilmiştir.
Hukuk büromuz tarafından sürekli olarak özel sektörde çalışan hekim arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri ve iş
hukukunu ilgilendiren sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunulmuştur.
TTB Özel Hekimlik Komisyonu Yürütmesi’nde bulunarak 12 Kasım 2017 tarihinde “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza
Çözüm Arıyoruz” Çalıştayı’na katılarak sorunlarımıza çözüm yolları aramaya odaklandık. Özel hekimlik
alanında faaliyet gösteren hekimler arasında iletişimi kuvvetlendirmek, sahada yaşanan olumlu/olumsuz
gelişmeleri, haberleri paylaşmak, özlük/ demokratik haklarla ilgili bilgilendirmek ve yaşanan deneyimlerin
ortaklaştırılarak bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek üzere www.ozelhekimlik.org adresli bir iletişim portalı-
nın üyelerimize duyurulmasını sağladık. Yine aynı portal üzerinden, özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere
yönelik, hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunlarını ve tabip
odalarından beklentilerini öğrenmeye yönelik yine muayenehanelerde çalışan hekimlerin, ruhsatlandırma,
reklam tanıtım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarının tespiti amacıyla düzenlenen
halen çözümleme çalışmaları süren ankete üyelerimizin katılımını sağladık.
Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayı belirleme çalışmalarına katılarak olması gereken taban katsayı ve
ücretlendirmeler konusunda katkıda bulunduk.

17-12-2022, 15:31
Makaleye Geri Dön