ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 

Haziran 27 2018

Muayenehane Açmak İçin Yapılması Gerekenler

27-06-2018, 00:00 Haberler / 2018 Haberleri 66

Muayenehane Açmak için Yapılması Gerekenler

A- KİMLER MUAYENEHANE AÇABİLİR:

1-Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde; “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” denmektedir.

İşbu maddeye göre Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinde çalışan hekimler muayenehane açamazlar.

2-Üniversite öğretim üyeleri:

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. Maddesinde; “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir.” denmektedir.

İşbu maddeye göre üniversite öğretim üyeleri de, devlet memuru olan hekimler gibi muayenehane açamazlar.

3- Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimler:

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Tarzı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 12. Maddesinde; “Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar; aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.
c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.
Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir.” denmektedir.

İşbu maddeye göre; hekim SGK anlaşması olmayan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa muayenehane açabilir. Hekim SGK anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışıyorsa, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak suretiyle muayenehane açabilir. [1]

B- TABİP ODASINA ÜYELİK:

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 7. maddesine göre; Mesleklerini icra etmeye başlayan hekimler, bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yalnızca mesleklerini kamu kurum ve kuruluşlarında icra edenler ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üyelik zorunluluğu yoktur ancak bu hekimler istedikleri takdirde üye olabilirler.

Bu durumda, bir hekim muayenehane açmak için öncelikle tabip odasına üye olmalıdır.

C-VERGİ DAİRESİNE BAŞVURU:

Hekimler muayenehane açacakları zaman işyerinin olduğu yerdeki vergi dairesine müracaat ederek vergi kaydı açtırmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

-“İşe Başlama Formu” doldurulmalı(EK-1),

- Kimlik aslı ve fotokopisi

- Noter onaylı imza sirküleri

- İşyerine ilişkin kira kontratı veya tapu fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Aynı anda elektronik tebligat başvurusu da yapılmalıdır(e-tebligat için internet üzerinden veya vergi dairesinden başvuru yapılabilir). Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 2(iki) işgünü içerisinde yoklama memuru işyerine gelerek incelemesini yapacak ve 1(bir) gün sonra da vergi levhası hazır olacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde de e-defter beyan başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bu işlemlerin mali müşavir aracılıyla yapılması istendiği takdirde, mali müşavire vekalet vermek gerekmektedir.

D- İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU:

Öncelikle muayenehanenin Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Öze Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/d maddesinde belirtilen fiziki koşullara uygun olması gerekmektedir. (EK-2)

Fiziki koşullar uygun olduğu takdirde “uygunluk belgesi alabilmek için gerekli belgeler” ile “Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi” ni tamamlayarak (EK-3) (EK-4), İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuru yapılmalıdır. (EK-5)

Not: İl Sağlık Müdürlüğü tarafından branşlara göre ayrıca evraklar istenebilecektir. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçmenizi öneririz.

Yapılan başvuru sonrası müdürlük, şartları yerinde inceler. Uygun görülen muayenehane için uzman/tabip adına müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir.

E- MUAYENEHANESİNDE 4-a (SİGORTALI) KAPSAMINDA PERSONEL ÇALIŞTIRAN HEKİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1-SGK kapsamında yükümlülükler:

Personel işe başlamadan önce internet üzerinden SGK’ya işyeri tescili başvurusu yapılmalıdır. İnternetten yapılan tescil belgesinin çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile birlikte 7(yedi) gün içerisinde bağlı bulunduğunuz SGK’ya başvuru yapılmalıdır.

2-Çalışma Bakanlığı kapsamındaki yükümlülükler:

6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Hekim muayenehaneleri tehlikeli sınıfta kabul edilmiştir. Hekim muayenehanesinde personel çalıştırıyorsa; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma ve risk değerlendirmesi yapılması zorunludur.

Risk Değerlendirme çalışmasını hekim muayenehanesinde kendisi de yapabilmesi için TTB tarafından ‘Muayenehane Risk Değerlendirme Formu’ hazırlanmıştır.(EK-6) Hazırlanan formun herhangi bir yere gönderilmesine gerek yoktur. İşyerinde bulundurulması ve yetkili denetim elemanlarına istendiğinde gösterilmesi gereklidir. Bu form 4(dört) yıl süre ile geçerlidir.

Hekimler bu hizmetler için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarıyla, kısmi süreli istihdam şeklinde ilişki kurabilecekleri gibi özel şirket şeklinde kurulmuş olan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sözleşmeyle hizmet almaları da mümkündür.

F- DENETİMLER:

Muayenehane açıldıktan sonra belirli zaman ve aralıklarda İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir ekip denetim için gelmektedir. Bu denetimlere ilişkin ‘Muayenehane Denetim Formu’ ekte sunulmaktadır. (EK-7)

Ekleri açmak için tıklayınız.

EK-1: Vergi dairesine verilecek ‘İşe Başlama Formu’ Ek-1/2

0694637001530017420.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 183.81 Kb | Toplam İndirilme: 41


EK-2: Muayenehane açmak için gerekli fiziki koşullar
0455508001530017604.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 154.22 Kb | Toplam İndirilme: 52

EK-3: Muayenehane açmak için gerekli belgeler
0925561001530017652.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 250.51 Kb | Toplam İndirilme: 51


EK-4: Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi
0545306001530017695.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 213.1 Kb | Toplam İndirilme: 52


EK-5: Muayenehane açmak için başvuru dilekçesi
0201540001530017741.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 124.99 Kb | Toplam İndirilme: 52


EK-6: Risk Değerlendirme Formu
0456934001530017806.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 63.77 Kb | Toplam İndirilme: 47


EK-7: Muayenehane Denetim Formu
0574337001530017857.pdf Dosya Uzantısı: pdf | Dosya Boyutu: 153.45 Kb | Toplam İndirilme: 45


[1] İl Sağlık Müdürlüğü SGK anlaşması olan özel bir sağlık kuruluşunda çalışan hekimlere genel itibariyle muayenehane açma onayı vermemektedir.

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Eylül 05 2018

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort