ATO - HEKİMLERİN GÜCÜ

 

Şubat 08 2022

“Haklarımız için G(ö)REVdeyiz”

8-02-2022, 19:46 Haberler / 2022 Haberleri 17

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları G(ö)REV’deydi.

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ve Dev Sağlık İş “Haklarımız için G(ö)REVdeyiz” pankartı açarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının gelirlerinde düzenleme içeren yasa tasarısının Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ Meclise gelmemesi üzerine greve gidildi.

Ankara’daki sağlık çalışanları kurumlarının bahçelerinde toplanarak çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi KDH Binası önünde toplanan sağlık çalışanları merkezi açıklama için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittiler.

Sağlık çalışanlarının G(ö)REV eylemine Veteriner Hekimler Derneği, Halkevleri üye ve yöneticileri ile CHP Milletvekili Murat Emir de katılım sağlayarak destekte bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine gelen Ankaralı sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri “oyalama değil hakkımızı istiyoruz”, “emek bizim söz bizim yürüyoruz umuda” sloganları ve dövizleriyle taleplerini dile getirdi.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını ATO Asistan Hekim Komisyonu üyesi Dr. Volkan Tümer okudu.

“Oyalama Değil Hakkımız Olanı İstiyoruz. Ekonomik Ve Özlük Haklarımız, Halkın Sağlık Hakkı İçin G(Ö)Rev’deyiz” sözleriyle açıklamaya başlayan Dr. Tümer sağlık sisteminin işlemez hale geldiğini belirtti.

“Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz” diyen Volkan Tümer yurttaşın cebinden de katkı-katılım payları daha fazla para çıktığımı söyledi.

Daha iyi bir sağlık ortamı için son altı ayda yaptıkları eylem ve etkinlikleri hatırlatan Dr. Volkan Tümer “İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin bir kısmının gelirlerinde düzenleme içeren ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine karşı 6 Aralık’ta ve 15 Aralık’ta GöREV’deydik. Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmemesine itiraz ettik. 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında ‘NÖBET’ tutarak tasarının kapsayıcılığı arttırılarak derhal Meclis’e getirilmesi talep ettik. 4 Şubat’ta Meclis önüne giderek taleplerimizi bir kez daha haykırdık.

Bugünde sesimize kulak asmayan, taleplerimizi görmezden gelenlere karşı bir kez daha uyarı G(Ö)REV’indeyiz” sözlerini kaydetti.

Dr. Volkan Tümer sağlık çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı; 

Tüm sağlık emekçilerine insanca yaşamaya olanak veren, emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin verilmesi; eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

Etkili ve caydırıcı yeni bir sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılması, güvenli işyerlerinin oluşturulması

Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelediği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması.

Sağlığa ve Sağlık emekçilerine bütçeden daha fazla pay ayrılması

Dr. Volkan Tümer taleplerinin karşılanmaması durumunda daha uzun süreli G(Ö)REV’e hazır olduklarının altını çizdi.

Açıklamadan sonra sağlık meslek emek örgütü yöneticileri de söz alarak hakları için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu: “Pandemi nedeniyle zaten artmış olan iş yüküyle zorlanan hekimler ve sağlık çalışanları pandemi sırasında iyi yönetilmeme nedeniyle daha çok hasta oldular ve öldüler. Sağlık Bakanlığı salgıyı değil algıyı yönetti ve bir düzenleme yapılmadı. Öte yandan özlük haklarımız aşındırıldı ve çalışma koşullarımız kötüleşti. Hekimler dahil hiç bir sağlık meslek grubu geçinemiyor.”

SES Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım: “Van’da şu anda 2 tabip odası yöneticisi ve 6 SES üyesi arkadaşımızı gözaltına aldılar. Buradan siyasi iktidara sesleniyoruz ‘Sağlık emekçilerinin hak arama mücadelesini engelleyemezsiniz’. Halkımıza nitelikli, ücretsiz sağlık hizmeti sunmak için mücadele ediyoruz. Mücadele ederken de hakkımız olanı istiyoruz.”

Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy: “Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen bu etkinlik; sadece bizim değil halkımızın hak ettiği sağlık hakkına sahip çıkmak ve bu sağlık hizmetini her koşulda kesintisiz ve fedakarca veren, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi boyunca da çalışan ve çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme yapılması ve şiddetten arındırılmış bir sağlık ortamı isteğimiz içindir.”

Dev Sağlık İş yöneticisi Özgür Bozkurt: “Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti üretiyoruz. Yıllık izinler iptal edildiğinde sağlık işçisi olarak hatırlanıyoruz haklarımız temsil edilmeye gelince sağlık işçisi sayılmıyoruz. Aldığımız ücretlerle yaşam mücadelesi veriyoruz.”

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya: “Pandemi döneminde sorunlarımızın çözümünü beklerken sorunlarımıza yeni sorunlar ekledi. Her geçen yıl yoksulluk sınırından uzaklaşan gelirlerimiz açlık sınırına yaklaştı. 2022 sağlık bütçesi göstermiştir ki sağlık emekçilerinin bu bütçe kapsamında taleplerinin karşılanması mümkün değildir.”

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi ve TTB Tıp Öğrenci Kolu üyesi Mustafa Güngör Albayrak söz alarak tıp öğrencilerinin kaygı ve taleplerini şu şekilde aktardı:

2022 yılının 2. Ayına girdiğimiz şu günlerde, pandeminin, hayat pahalılığının, güvencesizliğin, geleceksizliğin çevrelediği ağır bir süreci yaşıyoruz. “Tıp oku garanti meslek” günlerinden geldiğimiz noktada tıp okuyan bir genç mesleğine dair hiçbir isteği, kaygısı kalmayacak şekilde psikolojik ve ekonomik bir çıkmaza itiliyor. Tıp öğrencilerinin birçok sorunu var, diğer öğrencilerle ortaklaşan sorunları var, gelecek kaygısı, hayat pahalılığı tüm öğrenciler için büyük bir sorun haline geldi. Ankara’da ortalama bir ev kirası 1800-2000 tl, yurt ücretleri 1500-2000 tl’den başlıyor, Bir steteskop 1700 tl, notlarımız için ayda verdiğimiz para en az 200 tl, Hacettepe yemekhanesinde bir yemek 4,25 tl, dışarıda bir yemek 40 tl ancak kyk kredisi 2022 yılı itibariyle 850 tl. Dil kursları tıp öğrencileri ile doldu, TUS sınavına başvurular azaldı. 2022’nin ilk ayında ülkesinde gelecek göremeyen 197 genç hekim şansını başka coğrafyalarda aramak üzere adım attı. Ne yazık ki bu ülkede bir umut göremiyoruz ancak kurtuluşu bireysel değil, kollektif aramalı, bu topraklarda iyi hekimliği daha güzel koşullarda yeşertebilmek için mücadele etmeliyiz.

 Ve son olarak, Tıp öğrencileri olarak bizim 10 Acil talebimiz var!

1-Nitelikli eğitim şartlarında, adil bir iş dağılımının olduğu, eğitim ve özlük haklarımızın temin edildiği, şiddete göz yumulmayan bir eğitim ve çalışma

hayatı; özgür, özerk, demokratik üniversiteler ve tıp eğitimi İSTİYORUZ.

2-Bizler kendi eğitim hayatımız hakkında kendimiz söz sahibi olmak İSTİYORUZ.

3-İntörn hekimler ucuz emek gücü değildir. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. En az asgari ücret talep ediyor, sigorta kapsamlarımızın genişletilmesini İSTİYORUZ.

4-İntörnlerin görevleri anabilim dallarının iki dudağı arasına bırakılmamalı, eğitim kapsamı dışında kalan işler intörn hekimlerin sırtına yüklenmemeli. İntörn

hekimlerin görev ve sorumlulukları ülke genelinde standardize edilmeli, her fakülte intörn yönetmeliği oluşturulmasını/revize edilmesini İSTİYORUZ.

5-Her üniversite öğrencisine insanca yaşayabileceği düzeyde, karşılıksız burs verilmesini İSTİYORUZ.

6-Barınma sorunumuz gün geçtikçe büyüyor. Yurt kapasitelerinin ve niteliğinin aciliyetle iyileştirilmesini İSTİYORUZ.

7-Mobbinge/şiddete maruz kalan stajyer ve intörn hekimler için destek birimleri kurulmasını, fakültelerimizde kadına yönelik şiddete karşı Cinsel Tacizi Önleme

Birimleri kurulmasını İSTİYORUZ.

8-TTB’nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an önce çıkarılmasını, sağlıkta şiddetin sonra ermesini İSTİYORUZ.

9-Hekimlerin güvenceli, insanca yaşayabilecekleri ücretlere, emekliliklerine de yansıyacak tek ödeme sistemiyle çalışmasını İSTİYORUZ.

10-Güvenlik soruşturmaları ile geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkının engellenmemesini İSTİYORUZ.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız

Haber Resimleri:

Benzer Haberler

Şubat 04 2022

Sitede Arama Yapın

HEKİM POSTASI

İLETİŞİM

TELEFON VE FAX

  • Tel: +90 (312) 418 87 00
  • Fax: +90 (312) 418 77 94
© 2000 - 2022 "Ankara Tabipler Odası".Tüm Hakları Saklıdır.
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort